Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Mynediad at Addysg i Ofalwyr

Prosiect yn anelu at godi dyheadau gofalwyr a sicrhau mwy o gyfleoedd iddynt astudio ar lefel addysg uwch

Cynhaliwyd prosiect Mynediad at Addysg i Ofalwyr y Brifysgol Agored yng Nghymru rhwng 2010 a 2013 a chafodd ei ariannu gan Sefydliad Waterloo. Nod y prosiect oedd cael gofalwyr o bob oed i fanteisio ar gyfleoedd dysgu, gan anelu’n benodol at godi dyheadau gofalwyr a sicrhau mwy o gyfleoedd iddynt astudio ar lefel addysg uwch.

Enillodd y prosiect wobr Cymdeithas Dysgu Gydol Oes y Prifysgolion (UALL) 2012, gwobr sy’n cydnabod prosiectau, rhaglenni ac arferion sy’n hyrwyddo dysgu gydol oes yn y sector prifysgolion.

Drwy gydol y prosiect bydd y tîm yn ymwneud yn uniongyrchol â thros 125 o ofalwyr mewn gwahanol rannau o Gymru, ac mae dros 60 o’r rhain wedi mynd ymlaen i astudiaeth achrededig ffurfiol gyda’r Brifysgol Agored. Er mwyn sicrhau bod y gwersi a’r ymarfer da a ddatblygwyd o’r prosiect yn cael eu rhannu cyhoeddwyd adroddiad gwerthuso, Extending Opportunities for Carers, yn 2013.  Mae’r adroddiad yn ein helpu i ddeall sut y gellir cynorthwyo gofalwyr i gael mynediad at addysg uwch a phellach, a phrofi llwyddiant, ac mae’n dangos bod cyfleoedd dysgu hyblyg – fel y rhai sy’n cael eu darparu gan y Brifysgol Agored – yn hanfodol i ofalwyr sy’n byw bywydau prysur, llawn straen yn aml, lle mae’n anodd iawn rhagweld beth fydd yn digwydd o’r naill ddiwrnod i’r llall.

Mae’r adroddiad hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd targedu deunydd gwybodaeth a chefnogaeth yn benodol ar gyfer gofalwyr yn ogystal â dangos rôl hanfodol sefydliadau gofalwyr a chyrff cyfryngol y mae pobl yn ymddiried ynddynt wrth helpu gofalwyr i fanteisio ar gyfleoedd addysgol.

Mae’r adroddiad yn nodi’r problemau a’r rhwystrau a wynebir gan ofalwyr sy’n ystyried astudio, neu sydd wrthi’n astudio, ac mae hefyd yn gwneud argymhellion ar gyfer sefydliadau addysg uwch a’r sector addysg yn gyffredinol er mwyn cefnogi gofalwyr sy’n dysgu.  Mae hyn yn sicrhau y bydd modd defnyddio profiadau a chanfyddiadau’r prosiect i ddylanwadu ar bolisi a darparu gwybodaeth ar gyfer ymarfer gan ymestyn gwaddol y gwaith hwn ymhellach.

“Rwy’n wraig, mam a gofalwraig, ac rwy’n fyfyrwraig nawr hefyd. Mae hyn i mi ac rwy’n dysgu i mi hefyd.” Kim Crocombe, Wrecsam