Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Gwell dealltwriaeth o risgiau dinoethiad i fioaerosolau yn arwain at well amodau gwaith yn y diwydiant gwastraff organig

Ymchwil yn amlygu bylchau yn y wybodaeth sydd ei hangen i adnabod risgiau posib yn deillio o ddinoethiad i fioaerosolau

Mae’r sector compostio wedi gweld twf cyflym yn ddiweddar wrth i’r angen i wahanu gwastraff biodiraddiadwy o Wastraff Dinesig Solet ddod yn rhan fwy a mwy pwysig o ddatblygu strategaethau gwastraff cynaliadwy. Mae’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi amcangyfrif fod yna, yn 2006, fwy na 175,000 o weithwyr yn cael eu cyflogi yn y diwydiant gwasanaethau gwastraff ac ail-gylchu ledled gwledydd Prydain. Fodd bynnag, mae’r broses o wahanu a thrin gwastraff yn golygu fod pobl yn cael eu dinoethi i fioaerosolau allai fod yn beryglus all gael effeithiau andwyol ar iechyd gweithwyr.

Mae ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi amlygu bylchau yn y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i asesu a rheoli’n effeithiol y risgiau posib sy’n deillio o weithwyr yn cael eu dinoethi i fioaerosolau. Cyfrannodd yr ymchwil at lunio polisi er mwyn gwella iechyd a lles gweithwyr compostio, ac yn benodol felly at leihau risg niwed, gwella amodau gwaith ac ymdrechion mwy effeithiol i atal salwch a chlefydau.

Mae gwybodaeth a gafwyd yn sgil yr ymchwil a wnaed wedi arwain hefyd at gyfraniadau o bwys i ddogfen ganllawiau ar gyfer y sector organig. Mae The Health and Safety at Composting Sites: A Guide for Site Managers a gyhoeddwyd yn 2012, “yn anelu at gynnig cyngor ymarferol cadarn ar iechyd a diogelwch galwedigaethol”.

“Y gobaith yw y bydd yr ymchwil yn codi ymwybyddiaeth ac yn newid arferion gwaith yn y diwydiant compostio a thu hwnt, yn enwedig felly o ran yr effaith a gaiff arferion gwael ar ddinoethiad gweithwyr i fioaerosolau yn yr amgylchedd gwaith hwn.” Llefarydd ar gyfer Cymdeithas Hylendid Galwedigaethol Prydain, wrth sôn am yr ymchwil a wnaed.

Mwy o wybodaeth