Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Annog Plant i Fwyta’n Iach gyda Rhaglen Food Dudes

Food Dudes yn helpu plant i fwyta’n iachach

Mae rhaglen arobryn a luniwyd gan Uned Ymchwil Bwyd a Gweithgarwch Prifysgol Bangor yn arwain at welliannau parhaol yn faint o ffrwythau a llysiau y mae plant yn eu bwyta. Mae’r Food Dudes yn bedwar cymeriad ffuglennol sydd wrth eu boddau’n bwyta ffrwythau a llysiau, “ffynhonnell egni arbennig sydd ei angen arnynt i drechu grymoedd drygioni”.

Dangosodd yr ymchwil dan arweiniad yr Athrawon Lowe a Horne fod egwyddorion newid ymddygiad Gwobrwyo a Modelu Rôl yn cael cryn  lwyddiant. Wedi i’r rhaglen gael ei mabwysiadu ym mhob ysgol gynradd yn Iwerddon, er enghraifft, roedd plant yn bwyta 90% yn fwy o ffrwythau a llysiau.

Mae ymyriadau maethol traddodiadol wedi tueddu rhoi gwybod i blant am fanteision bwyta mwy o ffrwythau a llysiau, dull sydd wedi methu gwneud unrhyw wahaniaeth parhaol. Fodd bynnag, mae dull newid ymddygiad y Food Dudes, a ddefnyddiwyd gyda mwy na 700,000 o blant ar draws y byd, nid yn unig wedi arwain at gynnydd sylweddol yn faint o ffrwythau a llysiau y mae plant yn eu bwyta, ond hefyd at ostyngiad o 30% yn faint o fyrbrydau llawn calorïau mae plant yn eu bwyta yn y rhannau o wledydd Prydain y cyflwynwyd y rhaglen. Gwelwyd effaith gadarnhaol hefyd ar arferion bwyta rhieni, gyda Prue Leith, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Bwyd Ysgolion, yn disgrifio’r prosiect fel “un o’r pethau mwyaf cyffrous sy’n digwydd yn y byd bwyd, a gallai drawsnewid yn llwyr y ffordd y mae pobl ym Mhrydain yn bwyta.”

Sefydlwyd Food Dudes Health Limited yn Fenter Gymdeithasol yn 2012 i ddatblygu nifer o raglenni newid ymddygiad fydd yn mynd i’r afael â gordewdra ymhlith plant a gwella iechyd a lles plant ledled y byd.

“Mae hon yn enghraifft ardderchog o sut all ein hymdrechion hyrwyddo wneud gwahaniaeth gwirioneddol i iechyd hirdymor ein pobl.” Mariann Fischer Boel, Comisiynydd Ewropeaidd ar gyfer Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig

Mwy o wybodaeth