Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Sut newidiodd ymchwil ar amgylcheddau byw â chymorth i bobl hŷn bolisïau ac arferion yng Nghymru

Ymchwil Prifysgol Abertawe yn helpu newid gwasanaethau er mwyn diwallu anghenion pobl hŷn yn well

Dangosodd y cyfrifiad diwethaf (2011) fod mwy nac 21,000 o bobl yng Nghymru’n byw mewn tai â chymorth, cartrefi gofal preswyl a nyrsio ac mae ymchwil Canolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol (CIA) Prifysgol Abertawe wedi ceisio gwella ansawdd bywyd i’r bobl hyn.

Gan fod nifer y cartrefi gofal ychwanegol wedi cynyddu ar ôl cael mwy o arian, roedd yn bwysig darganfod a oedd y ddarpariaeth ychwanegol yn diwallu anghenion newidiol pobl hŷn gydnerth ac eiddil. Cafod y canfyddiadau effaith gadarnhaol ar ddatblygu gwasanaethau gofal ychwanegol yn awdurdodau lleol Abertawe, Wrecsam a Bro Morgannwg.

Dangosodd yr ymchwil hefyd fod nifer o awdurdodau lleol yn cau cartrefi gofal preswyl lleol ac yn ailfodelu’r cyfleusterau i ddarparu mwy o dai â chymorth gofal ychwanegol.

Mae ymchwil dilynol y CIA dan arweiniad yr Athro Vanessa Burholt ar amgylchedd a heneiddio wedi newid trywydd polisi Llywodraeth Cymru a’u harwain i adolygu canllawiau ar gau cartrefi gofal.

“Mae ein perthynas gref gyda’r Ganolfan ar gyfer Heneiddio Arloesol ym Mhrifysgol Abertawe, ynghyd â chytundeb ymchwil 3 blynedd, yn gosod sylfaen ar gyfer yr hyn sy’n cael ei gydnabod gan lawer yn ddull byd-flaenllaw o lunio polisi a gwasanaethau ar gyfer pobl hŷn.”  Cyn Brif Weinidog Cymru Rhodri Morgan, Cynhadledd Gwasanaethau Cyhoeddus 2025

Mwy o wybodaeth