Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Hawliau Dynol a Phobl Hŷn

Athro yn eiriol dros hawliau pobl hŷn

Wrth i fwy a mwy o bobl leisio pryder am amlder cam-drin pobl hŷn yng ngwledydd Prydain (amcangyfrifir fod  4% – neu 342,000 o bobl – dros 66 wedi cael eu cam-drin),  mae’r Athro John Williams wedi amlygu’r anawsterau wrth geisio sicrhau hawliau dynol sylfaenol, gan gynnwys cyfiawnder a diogelu.

Mae gwaith yr Athro Williams ym Mhrifysgol Aberystwyth yn ceisio mynd i’r afael â hyn trwy ddiwygio’r  gyfraith i’w gwneud yn fwy oed-sensitif a chynnig amddiffyniad cyfartal i bobl o bob oed, ac mae ei waith eisoes wedi dylanwadu  ar Fil Gofal a Lles (Cymru) sydd erbyn hyn yn cynnwys grymoedd i ymarferwyr ymateb os ydynt yn credu fod person hŷn yn cael eu cam-drin.

Mae Diogelu Pobl Hŷn yng Nghymru: Canllaw i’r gyfraith a gyd-ysgrifennwyd gan Williams yn darparu cyngor i ymarferwyr ar y fframwaith cyfreithiol presennol i amddiffyn pobl hŷn.  Ag yntau’n aelod o Banel Amddiffyn  Ymgynghorol Llywodraeth Cymru, mae ganddo gyfrifoldeb uniongyrchol am baratoi’r fframwaith polisi ar gyfer y rheoliadau statudol a’r cod arweiniol ar amddiffyn a diogelu.

Mae’r corff o waith ymchwil hwn ar bobl hŷn hefyd yn gwneud argraff ryngwladol, ac fel Aelod o’r Grŵp Arbenigol ar Hawliau Dynol Pobl Hŷn, mae’r Athro Williams wedi galw am gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau pobl hŷn.

“Yn ystod sgyrsiau gyda phobl sy’n gweithio ym maes amddiffyn oedolion, daeth yn amlwg fod llawer o bobl yn credu fod y gyfraith ar amddiffyn oedolion yn ddrysfa annealladwy. Mae’r arweiniad hwn yn ceisio lleihau’r dryswch hwnnw; ei bwrpas yw helpu gwneud ymarferwyr yn fwy ymwybodol o’r gyfraith sydd ar gael iddynt yn eu gwaith beunyddiol.” Ruth Marks, cyn Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mwy o wybodaeth