Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Gwella ansawdd gwasanaethau newyddion ar draws y BBC mewn Prydain ddatganoledig

Ymchwil yn gwella gwasanaeth materion cyfoes y BBC
Mae ymchwil gan Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliannol Caerdydd wedi dangos fod newyddion darlledu yn methu adlewyrchu datganoli gwleidyddol, oedd yn golygu fod pobl yn gyson yn derbyn gwybodaeth anghywir am feysydd polisi o bwys.

Dangosodd dadansoddiad o fwy na 4,500 o eitemau newyddion ar draws gwasanaethau’r BBC yn ogystal ag ITV, Channel 4 a Sky nifer o ddiffygion o ran ansawdd a chywirdeb newyddiadurol. Dangosodd yr ymchwil fod Lloegr yn cael ei defnyddio’n aml i gynrychioli gwledydd Prydain yn gyffredinol ac mai anaml yr oedd polisïau gwahanol llywodraethau datganoledig Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon yn cael eu cydnabod na’u trafod.

Defnyddiwyd y casgliadau wrth lunio Adroddiad King Ymddiriedolaeth y BBC ar sut roedd y rhwydwaith yn cyflwyno newyddion am genhedloedd y Deyrnas Unedig, ac yn sgîl hynny datblygodd y BBC strategaethau i wella cywirdeb ei wasanaethau.  Canfu astudiaeth ddilynol fod gwasanaethau newyddion y BBC wedi newid i fod yn fwy cywir, ac i gynnig gwell darlun o wleidyddiaeth wedi datganoli yng ngwledydd Prydain.

“…un o gyflawniadau’r Ymddiriedolaethau yr wyf yn falch ohono yw ein penderfyniad i fynnu fod Newyddion y BBC yn gwneud gwelliannau dramatig i’w perfformiad wrth ohebu ar genhedloedd datganoledig y Deyrnas Unedig iddyn nhw’u hunain ac i’w gilydd.” Syr Michael Lyons, Cadeirydd y BBC

Mwy wybodaeth