Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Syniadau arloesol yn codi pwysau oddi ar ysbytai

Mae’r pwysau ar ysbytai yn cynyddu’n ddi-ildio, yn y sefyllfa argyfwng a chleifion allanol.

Os yw’r GIG yn mynd i allu bodloni’r galw hwn sy’n tyfu’n gyson, mae angen cofnodi’r effaith yn ofalus a dod o hyd i atebion arloesol. Wrth fynd i’r afael â nifer o anhwylderau gastroberfeddol gwahanol, defnyddiodd Prifysgol Abertawe ddata a gesglir yn rheolaidd a hap dreialon i ddadansoddi’r effaith ar gleifion a gwasanaethau, ac i archwilio effaith modelau newydd o ddarparu  gwasanaethau, megis gofalu fod gwasanaethau cleifion allanol ar gael pan mae eu hangen a rhoi mwy o sgiliau arbenigol a chyfrifoldeb i nyrsys.

Dangosodd yr astudiaethau hyn fod nyrsys arbenigol yn ddiogel, effeithiol a bod cleifion yn eu hoffi. Maent wedi arwain at nifer cynyddol o nyrsys yn cael eu hyfforddi i ofalu am gleifion a chanddynt glefyd llid y coluddyn, ac i gynnal archwiliadau mewnol o’r perfedd trwy ddefnyddio endosgopau. Maent hefyd wedi atgyfnerthu’r galwadau niferus am well gofal y tu allan i oriau arferol mewn ysbytai.

“Mae’r astudiaeth hon yn darparu mwy fyth o dystiolaeth nad yw cleifion mewn ysbytai yn cael gofal da dros y Sul, ac mae’n atgyfnerthu’r alwad gan yr RCP y dylai ffisigwyr ymgynghorol yn gofalu am gleifion sâl iawn fod yn yr ysbyty am 12 awr y dydd, bob dydd, gan gynnwys dros y Sul.” Coleg Brenhinol y Ffisigwyr