Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Helpu pobl i beidio gorfod mynd i adrannau brys ysbytai trwy wella’r gofal y tu allan i’r ysbyty

Gwneud gwell defnydd o wasanaethau ambiwlans yn torri costau i’r GIG

Mae rhaglen o waith gan yr Athro Helen Snooks a’i thîm ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe wedi lleihau faint o bobl sy’n cael eu cludo i Adrannau Brys mewn ambiwlans. Dangosodd adolygiad a gynhaliwyd gan Snooks nad oedd 40% o’r galwadau am wasanaethau iechyd brys angen ambiwlans gan nad oeddent yn peryglu bywydau nac yn ddifrifol.

Trwy gydweithio â darparwyr y gwasanaethau ambiwlans, gwneuthurwyr polisi ac academyddion, mae’r tîm ymchwil wedi awgrymu ffyrdd diogel o osgoi gorfod mynd i adrannau brys, fel nyrsys yn rhoi cyngor dros y ffôn neu gyfeirio’r claf at wasanaethau iechyd heb fod yn rhai brys.  Yn 2012-13 cafodd dros 360,000 o alwadau brys yn Lloegr eu datrys trwy gynnig cyngor ar y ffôn, gan osgoi gorfod danfon ambiwlans. Wrth i fodelau newydd ar gyfer gofal gan y gwasanaeth ambiwlans gael eu cyflwyno yng ngwledydd Prydain ac yn  rhyngwladol yn sgîl ymchwil yr Athro Snooks, mae canran y galwadau brys sydd wedi golygu y cludwyd y claf i’r ysbyty wedi gostwng. Yn Lloegr, syrthiodd o 68% yn 2007-8 i 55% yn 2012-3 ac amcangyfrifir fod yr arbedion trwy osgoi gorfod gwneud teithiau ambiwlans yn unig werth £24 miliwn.

“Mae astudiaethau Snooks, sy’n arwain ymchwil cyn mynd i’r ysbyty, wedi cael cryn ddylanwad ar ddatblygu modelau newydd ar gyfer darparu’r gwasanaeth ambiwlans.” Cyfarwyddwr Clinigol Cysylltiol, Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Dwyrain Canolbarth Lloegr y GIG

Mwy o wybodaeth