Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Cael Gwared â Ffactorau sy’n Cau Cwmnïau Bach a Chanolig Allan o Gaffael Cyhoeddus yng Nghymru

Ymchwil Bangor yn helpu cwmnïau o Gymru i ennill mwy o gontractau sector cyhoeddus

Mae ymchwil arloesol Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor i’r rhwystrau cyfreithiol a risg sy’n atal cwmnïau bach a chanolig rhag cynnig am gontractau sector cyhoeddus wedi arwain at newid agwedd trawsnewidiol sydd wedi gwneud y drefn caffael cyhoeddus yn fwy tryloyw ac wedi galluogi mwy o gwmnïau bach i ennill contractau.

O dan arweiniad yr Athro Dermot Cahill, datgelodd yr ymchwil nifer o ddiffygion, gan gynnwys tystiolaeth nad oedd cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn darparu digon o wybodaeth ar werthuso tendrau, ac nad oeddent yn aml iawn hyd yn oed yn hysbysebu contractau ‘o dan lefel OJEU’ (o dan £130,000) sy’n faint delfrydol i gwmnïau bach a chanolig.

Wrth ymateb i’r diffygion hyn ac eraill, datblygodd Bangor yr Offeryn Adolygu Tendrau a chyfrannodd at brosiect Ennill wrth Dendro a gafodd effaith bellgyrhaeddol ar arferion a pholisi caffael cyhoeddus. Ers cyflwyno arf Cronfa Ddata Gwybodaeth am Gymhwysedd Cyflenwyr (SQUiD), a ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru yn dilyn canfyddiadau Bangor, mae cyfran y contractau sector cyhoeddus mwyaf yng Nghymru sy’n cael eu hennill gan fusnesau o Gymru wedi codi o 1/3 yn 2010 i 2/3 yn 2013. Mae ymchwil Bangor hefyd wedi golygu fod y broses caffael tendrau wedi cael ei thorri i 38 diwrnod (o’i gymharu â tharged o 120 diwrnod).

Erbyn hyn, mae’r ymchwil sydd wedi peri i’r Llywodraeth wella polisïau ac wedi newid arferion caffael gwael yn y sector cyhoeddus yn cael ei fabwysiadu’n rhyngwladol.

“Roedd yr ymchwil ‘Rhwystrau’ a wnaed gan yr Athro Cahill a’i dîm yn 2008 a 2009 yn ymchwil seiliedig ar dystiolaeth arloesol a chwaraeodd ran hollbwysig yn llunio’r tirlun caffael yng Nghymru a thu hwnt” Gunther Kostyra, Pennaeth Rhaglen ESF, Gwerth Cymru, Llywodraeth Cymru

Mwy o wybodaeth