Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Llywio polisi llywodraeth ar atal trais

Sut mae ‘Model Caerdydd’ yn lleihau trais yn y gymuned

Gwnaeth y Grŵp Ymchwil ar Drais a Chymdeithas, a sefydlwyd gan yr Athro Jonathan Shepherd o Brifysgol Caerdydd i ymchwilio achosion trais yn y gymuned, y fath argraff fel y mae’r hyn sy’n cael ei alw’n ‘Fodel Caerdydd’ yn cael ei weithredu erbyn hyn ar draws gwledydd Prydain a thu hwnt.

Y nod oedd lleihau trais trwy rannu data a gasglwyd yn unedau brys ysbytai. Mae hyn yn galluogi’r heddlu, awdurdodau lleol ac asiantaethau iechyd cyhoeddus i ddatblygu strategaethau atal trais newydd yn seiliedig ar y wybodaeth honno, gan gynnwys gwaith wedi’i dargedu gan yr heddlu, tynhau’r trefniadau ar drwyddedau alcohol, pedestrianeiddio ac ymyriadau trais yn y cartref ac mewn ysgolion.

Arweiniodd Model Caerdydd at ostyngiad o 44% yn nifer y bobl a dderbyniwyd i ysbytai oherwydd trais o gymharu â dinasoedd tebyg lle na chafodd ei gyflwyno a gostyngiad o 50% yn nifer y cleifion brys.  Arbedwyd £7 miliwn y flwyddyn yng Nghaerdydd yn unig, o’i gymharu â chostau paratoi o £0.1 miliwn a chostau rhedeg o £0.2 miliwn y flwyddyn.

“Rwyf yn falch o adrodd ar yr ymdrechion rydym yn eu gwneud yn yr Adran Iechyd i gyflwyno ‘Model Caerdydd’…Gwyddom fod model Caerdydd yn gweithio. Yr hyn sydd ei angen yn awr yw sicrhau bod pob cymuned yn elwa ohono.” Norman Lamb, Gweinidog Gwladol dros Ofal a Chynhaliaeth

Mwy o wybodaeth