Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Mae casgliadau arolwg gan Brifysgol De Cymru yn dangos yr angen am gefnogaeth i sicrhau bod busnesau bach yn tyfu a goroesi

Hyrwyddo Mentergarwch: Arolwg Chwe-misol y Ffederasiwn Busnesau Bach (2007-2008)

Mae busnesau bach yn cael eu hatal rhag tyfu gan nifer o rwystrau oherwydd nifer fawr o faterion economaidd a rheolaethol. Felly, cynhaliodd Prifysgol De Cymru (gyda chydweithwyr o sawl prifysgol arall) arolwg helaeth yn edrych ar y materion hyn ar gyfer y Ffederasiwn Busnesau Bach (FSB) yn 2008. Arweiniodd casgliadau’r arolwg at nifer o ddogfennau polisi, ynghyd â deilliannau ymchwil academaidd. Er enghraifft:-

“Mae’r casgliadau hyn yn dangos fod rhaid gweithredu’n syth er mwyn galluogi busnesau bach i allu manteisio ar arian allweddol i sicrhau eu bod yn tyfu a goroesi. Yn aml iawn nid yw pobl yn sylweddoli mai busnesau bach yw asgwrn cefn yr economi, yn cyflogi 13.5 miliwn o bobl ac yn cyfrannu dros 50 % i drosiant y DU, sy’n golygu ei bod yn hollbwysig fod y sector hwn yn cael y gefnogaeth angenrheidiol a bod hynny’n cael ei atgyfnerthu gan gredyd teg a hyblyg.”

Yn ogystal ag allbynnau academaidd, defnyddiwyd yr adroddiadau ymchwil gan yr FSB yn sail ar gyfer gwaith datblygu polisi a phwyso ar lywodraethau y DU a Chymru i geisio dylanwadu ar gyfeiriad polisi. O’r herwydd, gwnaed defnydd helaeth o’r gwaith mewn nifer o drafodaethau llywodraeth o ddiwedd 2008 ymlaen, gan gynnwys y rhai ar faterion fel cyllid, rhyddhad ardrethi, trethiant, parthau menter a chynlluniau datblygu busnes.

Mwy o wybodaeth