Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Datblygu’r teclyn sgrinio oedolion cyntaf ar gyfer Anhwylder Cydlynu Datblygu

Gall cyflwr sy’n effeithio ar gydlynu effeithio ar sawl agwedd o fywyd bob dydd

Beth yw’r broblem?

Er gwaethaf tystiolaeth gynyddol fod DCD yn gyflwr gydol oes sy’n effeithio tua 3% o oedolion nid oedd unrhyw arfau ar gael i adnabod unigolion er mwyn darparu cefnogaeth addas.

Mae gan oedolion a chanddynt DCD anawsterau cydlynu sy’n effeithio ar sawl agwedd ar eu bywyd, gan gynnwys anawsterau dysgu gyrru car a chyda llawysgrifen. Mae hunan-barch, hyder cymdeithasol, lles corfforol a seicolegol yn cael eu heffeithio’n aml. Heb adnabod yr unigolion a’u cefnogi, y canlyniad yn aml yw cyrhaeddiad addysgol a chyflogaeth is er bod ganddynt allu, ac mae gan rai anawsterau gyda sgiliau annibynnol – sy’n gost i gymdeithas.

Beth mae’r brifysgol yn ei wneud?

Roedd diddordeb yr Athro Kirby yn datblygu arfau yn un personol a phroffesiynol. Mae ganddi fab mewn oed a chanddo DCD, ac mae wedi dilyn nifer o blant a dyfodd i fyny gyda DCD yn y Ganolfan Dyscovery, rhan o Brifysgol De Cymru, dros gyfnod o 15 mlynedd.

Beth yw’r effaith?

Mae datblygu’r arf sgrinio cyntaf ar gyfer DCD mewn oedolion wedi creu gwell dealltwriaeth am y cyflwr. Cafodd yr arf sgrinio ei gyfieithu i nifer o ieithoedd, gan gynnwys Brasileg, Portiwgaleg, Taiwaneëg, Hebraeg a Chymraeg. Fe’i defnyddir er mwyn adnabod myfyrwyr all fod angen cefnogaeth: mewn lleoliadau O Fudd-dâl i Waith ac yn y System Cyfiawnder Troseddol.

Mwy o wybodaeth