Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Effaith ymchwil diogelwch bwyd ar gyfnewid gwybodaeth, arferion diogelwch bwyd a ffyniant economaidd yn niwydiant bwyd Cymru

Prosiect KITE Met Caerdydd yn codi diwydiant bwyd Cymru

Mae ymchwil a wnaed ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi dangos y gall mynd ati o ddifrif i weithio gyda chwmnïau bach a chanolig yn y sector diwydiant bwyd greu manteision gwirioneddol o ran cynhyrchu bwyd a systemau rheoli diogelwch bwyd.  Un o ganlyniadau uniongyrchol yr ymchwil hwn oedd creu rhaglen Cyfnewid Gwybodaeth, Arloesi a Thechnoleg (KITE), trwy ddefnyddio £3.9 miliwn o fuddsoddiad cychwynnol gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddiaeth Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Rhoddodd y rhaglen o ymchwil gwaelodol dros gyfnod o ugain mlynedd ddarlun inni o gredoau ac arferion trinwyr bwyd, a dangosodd hefyd nad yw darparu gwybodaeth yn ddigon ynddo’i hun er mwyn creu gwelliannau gwirioneddol o ran arferion trin bwyd.

Ers ei chreu yn 2008, cafodd rhaglen KITE effaith gadarnhaol ar sawl agwedd o gynhyrchu bwyd ac mae wedi arwain at werth £27 miliwn o werthiant ychwanegol, gwerth £540k o arbedion gwastraff o ran prosesu a chreu a diogelu mwy na 1000 o swyddi. Cafodd yr Adroddiad Ceisiadau Chwarterol diweddaraf (hyd at fis Mawrth 2013) ei wirio gan Lywodraeth Cymru ac mae’n dangos, yn erbyn  pob maen prawf mesuradwy, fod perfformiad KITE wedi cyrraedd y targed cytundebol a’i fod yn aml wedi rhagori’n sylweddol arno.

“…heb y cymorth a’r gefnogaeth hon gan Ganolfan y Diwydiant Bwyd, ni fyddai ein busnes wedi gallu tyfu fel hyn a heb achrediad y BRC ni fyddem erbyn hyn yn gallu cyflenwi llawer o’n cwsmeriaid…” Nick Broughton, Rheolwr Gyfarwyddwr Peter Broughton Ltd

Mwy o wybodaeth