Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Defnyddio technoleg feddygol ddiagnostig newydd yn gwella’r gallu i ddod o hyd i geulo gwaed abnormal: y manteision iechyd ac economaidd

Prifysgol Abertawe yn arwain y byd ar ddarganfyddiadau ceulo gwaed

Yn ôl darganfyddiadau cynnar y grŵp Hylifau Cymhleth dan arweiniad yr Athro P R Williams, mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi datblygu ffordd llawer gwell o ddarganfod ceuladau gwaed abnormal sy’n gallu bod yn gyfrifol am tua 25,000 o farwolaethau y gellid eu hosgoi mewn ysbytai yng ngwledydd Prydain bob blwyddyn.

Mae’r prawf newydd yn rhoi’r arwydd cynharaf posib i glinigwyr fod strwythur ceulad gwaed wedi newid. Mae galw mawr am well prawf, gan fod canllawiau NICE yn mynnu fod yr 1.3 miliwn o bobl a dderbynnir i’r ysbyty yn cael eu sgrinio am abnormaleddau ceulo.

Mae’r prawf yn cael ei ddefnyddio dramor yn barod (gan Brifysgol Pennsylvania er enghraifft), ac mae wedi arwain at sefydlu Partneriaeth Effaith Gofal Iechyd EPSRC mewn labordai arbenigol yn Ysbyty GIG Treforys yn Abertawe (dan arweiniad yr Athro P A Evans).  Mae’r dyfeisiad hefyd wedi denu cryn dipyn o fuddsoddi masnachol. Crëwyd swyddi tra medrus mewn dau gwmni a sefydlwyd i fanteisio ar yr Eiddo Deallusol a ddeilliodd o’r prawf arobryn, ac mae’r cwmni dyfeisiau meddygol, Haemair Ltd, wedi adleoli i Abertawe o’r herwydd.

“Bu technoleg haemorholeg Abertawe yn dechnoleg gynhaliol a hwylusol allweddol yn y gwaith o ddatblygu, profi, treialu a gwerthu ein cynhyrchion. Ein hangen i fanteisio arni oedd un o’r prif resymau pam y penderfynodd y cwmni symud i Brifysgol Abertawe a recriwtio a gweithredu oddi yno a’n … gallu i ddenu mwy o fuddsoddiad”. Rheolwr Gweithrediadau, Haemair Ltd

Mwy o wybodaeth