Newyddion

Uwchgynhadledd Buddsoddi’r DU Cymru yn tanlinellu pwysigrwydd Addysg Uwch i’r economi

Mae Uwchgynhadledd Buddsoddi’r DU Cymru a gynhaliwyd yn ddiweddar wedi tanlinellu’r cyfraniad hollbwysig sydd gan ymchwil prifysgol i’w wneud i adfywiad economaidd Cymru,  yn dilyn y cyhoeddiad fod busnesau Cymru wedi cynyddu eu gwariant ar ymchwil a datblygu (Y&D) 37% dros y flwyddyn ddiwethaf i £369m, a bod prifysgolion wedi gwario £264m arall ar ben y ffigwr hwn.

Yn ystod y gynhadledd, dywedodd Paul Byard o’r Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianyddol y dylai gwariant Cymru ar Y&D godi o’i ffigwr presennol o 2% o gyfanswm gwledydd Prydain i tua 7-7.5%, a dywedodd fod cyflogwyr yn awyddus i weld mwy’n cael ei wneud i gynhyrchu a gwerthu peth o’r Y&D sy’n arwain y byd sy’n digwydd ym mhrifysgolion Cymru i farchnad fydeang.

Cefnogir hynny gan ddata a gynhyrchwyd gan Viewforth Consulting ynghynt eleni, a ddarganfu fod prifysgolion Cymru nid yn unig yn creu £3.6bn i economi Cymru bob blwyddyn, ond eu bod hyd yn oed yn bwysicach i’w heconomi nac yw sector prifysgolion Lloegr i’w priod ranbarthau. O edrych ar sefydliadau yn unig (a heb gynnwys myfyrwyr), y Gogledd Ddwyrain oedd yr unig ran o Loegr oedd yn cymharu â sefydliadau Addysg Uwch Cymru o ran eu pwysigrwydd cymharol i Werth Ychwanegol Gros rhanbarthol. Ymhlith y data arall a ddarganfuwyd oedd bod prifysgolion Cymru:

  • Yn cynhyrchu cyfanswm allbynnau o £3.6bn
  • Wedi cyfrannu bron i £2bn i Gynnyrch Domestig Gros y genedl
  • Yn creu – yn uniongyrchol ac anuniongyrchol – dros 38,000 o swyddi (2.6% o gyfanswm Cymru)
  • Yn ennill gwerth £413m o incwm allforio i economi Cymru