Newyddion

Prifysgolion Cymru’n dathlu llwyddiant ymchwil

Mae gan brifysgolion Cymru’r ganran uchaf o ymchwil sy’n ‘arwain y byd’ o ran ei effaith ar draws gwledydd Prydain, yn ôl ymarferiad Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014 a gynhaliwyd ledled y DU.

Ffeithiau allweddol:

  • Mae bron i draean o ymchwil prifysgolion Cymru a gyflwynwyd yn  ‘arwain y byd’
  • Roedd 47% arall o ymchwil prifysgolion Cymru a gyflwynwyd yn  ‘rhyngwladol ragorol’
  • Mae perfformiad Cymru wedi gwella’n fawr ers yr asesiad diwethaf yn 2008
  • Ledled gwledydd Prydain, gan brifysgolion Cymru y mae’r ganran uchaf o ymchwil y mae ei effaith yn ‘arwain y byd’
  • Gellir gweld enghreifftiau o ymchwil prifysgolion Cymru yn gwneud argraff fawr ar gymdeithas yn www.researchwales.ac.uk.

Mae canlyniadau REF yn dilyn astudiaeth annibynnol gan Elsevier ynghynt eleni a ddangosodd fod canlyniadau Cymru o ran effaith cyfeiriadau wedi’u pwysoli yn ôl maes 58% yn uwch na’r cyfartaledd byd. Dangosodd hefyd, o ran y 5% o erthyglau y cyfeiriwyd atynt fwyaf, fod prifysgolion Cymru wedi rhagori ar nifer o wledydd o faint cyffelyb. Ar ben hynny, wrth normaleiddio cyfeiriadau ar gyfer nifer yr ymchwilwyr a gwariant ymchwil a datblygu (R&D), mae Cymru’n gwneud yn well na chyfartaledd gwledydd Prydain.

Dywedodd Cadeirydd Prifysgolion Cymru, yr Athro Colin Riordan: “Rydym yn naturiol wrth ein bodd gyda’r canlyniadau rhagorol a gofnododd ein prifysgolion yn asesiad y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil o ansawdd ymchwil prifysgolion yng ngwledydd Prydain. Mae prifysgolion Cymru wedi rhoi cryn sylw ers yr adolygiad arbenigol diwethaf i ansawdd eu hallbynnau ymchwil, ac mae’r gwelliannau arwyddocaol a wnaed yn hynny o beth yn dyst i’r gwaith caled a wnaed dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

“Mae’r effaith arwyddocaol y mae prifysgolion Cymru yn ei chael ar y gymdeithas yn ehangach i’w gweld yn glir yn y canlyniadau hyn, mewn meysydd yn amrywio o achub bywydau trwy ddatblygiadau meddygol i’r Gwasanaeth Iechyd i danio twf economaidd trwy dechnoleg arloesol sy’n torri tir newydd. Barnwyd fod hanner y gwaith a gyflwynwyd i’w asesu yn gwneud argraff sy’n arwain y byd y tu hwnt i academia, sy’n dangos yn glir fod prifysgolion Cymru yn cynhyrchu ymchwil effeithlon, cynaliadwy sy’n cael effaith bellgyrhaeddol ar fywydau pob un ohonom.”

Dywedodd Cadeirydd Fframwaith Ymchwil Prifysgolion Cymru, yr Athro David Shepherd: “Mae canlyniadau REF 2014 yn dyst i waith caled ac ymrwymiad staff ein prifysgolion, ac mae gan brifysgolion Cymru y ganran uchaf o waith ymchwil y bernir ei fod yn gwneud argraff sy’n arwain y byd ar fywyd y tu hwnt i academia. Mae’r canlyniadau yn amlygu’r effaith ddofn y mae prifysgolion yn ei chael ar gymdeithas, economi, polisi cyhoeddus, diwylliant ac amgylchedd Cymru a thu hwnt. Mae’n dystiolaeth bellach o’r ymchwil sy’n arwain y byd a gynhyrchir gan ein prifysgolion ac mae’n dangos fod defnyddio arian cyhoeddus ar gyfer ymchwil yn fuddsoddiad da. Mae ymchwil ein prifysgolion yn helpu wynebu heriau byd-eang, ac yn helpu adeiladu ffyniant economaidd cenedlaethol a rhanbarthol i’r dyfodol.”