Mynd i’r afael â heriau cymdeithasol ac annog twf economaidd i ddod â manteision i bawb

Croesewir ffocws newydd Llywodraeth y DU ar y Strategaeth Ddiwydiannol gyda’r nod o hybu cynhyrchiant a rhannu ffyniant yn y DU ar ôl Brexit. Nod y Strategaeth Ddiwydiannol yw cryfhau seiliau cynhyrchiant, meithrin partneriaethau strategol hirdymor â busnes a diwydiant a mynd i’r afael â heriau mawr. Bydd yn hanfodol ar gyfer prifysgolion, busnes a diwydiant i weithio gyda’i gilydd i gyflawni’r amcanion allweddol hyn.

Mae gan y Prifysgolion yng Nghymru eisoes berthynas helaeth â busnes a diwydiant, ac er mwyn manteisio i’r eithaf ar fynediad i gyllid drwy’r Strategaeth Ddiwydiannol, bydd angen i’r cydberthnasau hyn barhau a chynyddu.

Mae gan brifysgolion Cymru amrywiaeth o bartneriaethau â busnes a diwydiant. Isod ceir detholiad o astudiaethau achos sy’n arddangos yr ystod o brosiectau a phartneriaethau sydd gan brifysgolion Cymru eisoes gyda’r diwydiant. Ceir adran hefyd ar gydweithio traws-brifysgol lle mae dau neu fwy o brifysgolion yn gweithio mewn partneriaeth â diwydiant.