Newyddion

Prifysgol o Gymru yw’r gyntaf i dderbyn y cylch diweddaraf o arian yr Undeb Ewropeaidd

Cafodd pwysigrwydd prifysgolion Cymru fel y catalydd ar gyfer ffyniant economaidd y genedl I’r dyfodol ei danlinellu heddiw pan gyhoeddwyd fod y prosiect cyntaf a gymeradwywyd yn y cylch diweddaraf o £2bn o raglenni ariannu’r Undeb Ewropeaidd ar gyfer 2014-20 yn dod o un o brifysgolion Cymru – Campws Arloesedd a Menter Prifysgol Aberystwyth.

Bydd y cynllun gwerth £35m ar Gampws Gogerddan yn cynnwys adeiladu adnodd o’r radd flaenaf a fydd yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol er mwyn denu mwy o gyllid ymchwil fel bod cwmnïau ac ymchwilwyr yn medru cydweithio ar gynlluniau ymchwil i hybu’r bio-economi. Disgwylir i’r gwaith ymchwil gynhyrchu cynnyrch, gwasanaethau a chwmnïau deillio newydd yn y sectorau bwyd, iechyd, biotechnoleg a ynni adnewyddadwy.

Dywedodd y Gweinidog Cyllid: “Rwy’n falch iawn o gyhoeddi’r buddsoddiad hwn gan yr Undeb Ewropeaidd i Brifysgol Aberystwyth, sy’n dynodi carreg filltir arwyddocaol gan taw hwn yw’r cynllun cyntaf i ennill arian yr UE o raglenni newydd yr UE ar gyfer 2014-2020. Bydd y rhaglenni hyn o fudd mawr i Gymru ac y nein cynorthwyo i barhau i gyflawni ein hamcanion o adeiladu economi ffyniannus a llewyrchus. Byddwn yn defnyddio Cronfeydd yr UE i yrru ymchwil ac arloesi, hybu busnesau, cynyddu ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn ogystal â seilwaith cymorth, sgiliau a chynorthwyo pobl i gael gwaith.

“Bydd y buddsoddiad cyntaf hwn o gyllid yr UE yn gymorth i adeiladu adnodd o’r radd flaenaf i ddenu cyllid ymchwil preifat a chystadleuol fel y gall Cymru arwain y ffordd o ran datblygu technolegau arloesol, cynnyrch a gwasanaethau newydd yn y sector biowyddorau, sy’n hanfodol ar gyfer cynyddu swyddi a thwf economi wybodaeth ein cenedl.”

Mae’r Campws Arloesedd a Menter yn enghraifft berffaith o sut mae prifysgolion Cymru mewn sefyllfa ddelfrydol i ddefnyddio arian yr Undeb Ewropeaidd i greu swyddi a thwf yn yr economi wybodaeth a chreu gweithle medrus, amryddawn a mentergarol. Mae astudiaethau diweddar yn dangos fod ein prifysgolion yn creu tua £3.6bn bob blwyddyn i’r economi, gan gynhyrchu mwy na 38,000 o swyddi, ac ar gyfer pob £100m a fuddsoddir mewn addysg uwch y caiff £103m arall ei gynhyrchu yn economi Cymru’n gyffredinol. Mae’n hollbwysig felly fod prifysgolion Cymru yn dal i allu ymestyn ffiniau ymchwil er mwyn creu newidiadau trawsnewidiol yn economi Cymru, fydd yn y pendraw yn llesol i bob rhan o gymdeithas.