From new ways to treat depression, research demonstrating the health benefits of physical exercise, and how adopting new methodologies can improve service provision, whether in emergency services or care of the elderly, are all examples of the innovative work being carried out by our university experts.

“During conversations with those who work in the field of adult protection, it became clear that many people see the current law on adult protection as a confusing maze. This guide seeks to reduce that confusion; its purpose is to help make practitioners more aware of the law available to them in their day to day work.” Ruth Marks, former Older People’s Commissioner of Wales
Mae ffyrdd newydd o drin iselder, ymchwil sy’n arddangos manteision iechyd ymarfer corfforol, a sut all mabwysiadu methodolegau newydd wella’r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu, boed yn wasanaethau brys neu’n ofal am yr henoed, oll yn enghreifftiau o’r gwaith blaengar sy’n cael ei wneud gan arbenigwyr yn ein prifysgolion.

“Yn ystod sgyrsiau gyda phobl sy’n gweithio ym maes amddiffyn oedolion, daeth yn amlwg fod llawer o bobl yn credu fod y gyfraith ar amddiffyn oedolion yn ddrysfa annealladwy. Mae’r arweiniad hwn yn ceisio lleihau’r dryswch hwnnw; ei bwrpas yw helpu gwneud ymarferwyr yn fwy ymwybodol o’r gyfraith sydd ar gael iddynt yn eu gwaith beunyddiol.” Ruth Marks, cyn Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru