These case studies demonstrate the wealth of knowledge and expertise that Wales’s universities have in the study of society and politics, with examples that include thoughtful analysis of political devolution, the human rights of older people, methods to reduce community violence, and the powerful story of the ‘Zanzibar Soccer Queens’, an all-female football team that is challenging perceptions of women in society.

“I am pleased to report on the efforts we are taking in the Department of Health to roll out the ‘Cardiff Model’…We know the Cardiff model works. Now we need to ensure every community sees the benefit.” Norman Lamb, Minister of State for Care and Support
Mae’r astudiaethau enghreifftiol hyn yn arddangos y cyfoeth o wybodaeth ac arbenigedd sydd gan brifysgolion Cymru ym maes astudiaethau cymdeithas a gwleidyddiaeth, ac enghreifftiau o hynny yw dadansoddiad meddylgar o ddatganoli gwleidyddol, hawliau dynol pobl hŷn, dulliau i leihau trais cymunedol, a stori rymus y ‘Zanzibar Soccer Queens’, tîm pêl droed merched sy’n herio canfyddiadau menywod yn eu cymdeithas.

“Rwyf yn falch o adrodd ar yr ymdrechion rydym yn eu gwneud yn yr Adran Iechyd i gyflwyno ‘Model Caerdydd’…Gwyddom fod model Caerdydd yn gweithio. Yr hyn sydd ei angen yn awr yw sicrhau bod pob cymuned yn elwa ohono.” Norman Lamb, Gweinidog Gwladol dros Ofal a Chynhaliaeth