Giải quyết những thách thức xã hội và khuyến khích tăng trưởng kinh tế để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người

Sư tập trung mới của Chính Phủ Anh vào Chiến Lược Công Nghiệp nhằm tăng năng suất và chia sẻ sự thịnh vượng của Anh sau khi Anh rời khỏi Liên Minh Châu Âu được chào đón. Chiến Lược Công Nghiệp nhằm tăng cường nền tảng sản suất, xây dựng quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với doanh nghiệp và ngành công nghiệp cũng như giải quyết Những Thách Thức Lớn. Các trường đại học, doanh nghiệp và ngành công nghiệp cần làm việc cùng nhau để đạt được những mục tiêu quan trọng.

Các trường đại học ở xứ Wales đã có nhiều mối quan hệ với doanh nghiệp và ngành công nghiệp, và để tối đa hóa sự tiếp cận tài trợ trực tiếp thông qua Chiến Lược Công Nghiệp, những mối quan hệ này sẽ cần phải tiếp tục và tăng lên.

Các trường đại học xứ Wales có các mối quan hệ đối tác với doanh nghiệp và ngành công nghiệp. Dưới đây là một số nghiên cứu điển hình cho thấy phạm vi của các dự án và quan hệ đối tác mà các trường đại học xứ Wales đã có với ngành công nghiệp. Ngoài ra còn có một phần về hợp tác giữa các trường đại học, nơi có hai hoặc nhiều trường đại học hợp tác với ngành công nghiệp.