Newyddion

Cyfres o egwyddorion lefel uchel yn darparu fframwaith i brifysgolion wrth iddynt ddod allan o’r cyfnod cloi

Mae cyfres o egwyddorion lefel uchel a gwybodaeth ategol i brifysgolion eu hystyried wrth iddynt ddod allan o’r cyfnod cloi wedi cael ei chyhoeddi heddiw gan sefydliad Prifysgolion y DU.

Mae’r egwyddorion yn darparu fframwaith ar gyfer prifysgolion unigol, yn yr wythnosau nesaf ac wrth iddynt ddatblygu eu cynlluniau ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd. Er y bydd prifysgolion unigol yn teilwra eu hymagwedd gan ddibynnu ar eu lleoliadau a’u sefyllfaoedd, mae’r cyhoeddiad yn tynnu sylw at ystyriaethau allweddol ar gyfer rhoi cymorth i brifysgolion a darparu tryloywder i fyfyrwyr ar y gwaith sydd ar y gweill i’w darparu â phrofiad prifysgol llawn y flwyddyn nesaf.

Mae datganiad agored ar ran y prifysgolion wedi’i nodi isod gan Lywydd Prifysgolion y DU ac Is-Ganghellor Prifysgol Brunel Llundain, yr Athro Julia Buckingham CBE, a’r Athro Shearer West, Is-Ganghellor Prifysgol Nottingham, sy’n cadeirio melin drafod a ffurfiwyd yn arbennig i gydlynu gwaith adfer y sector.

Datganiad agored:

Mae prifysgolion y DU yn unedig yn y farn y dylai myfyrwyr gael cyfle i elwa ar brofiad addysg uwch o’r radd flaenaf sy’n eu galluogi i symud ymlaen tuag at eu hamcanion o ran gyrfa a bywyd. Mae addysg brifysgol yn fwy perthnasol a gwerthfawr nag erioed yn y cyfnod ansicr hwn. Bydd prifysgolion y DU yn agored ac yn barod i addysgu a rhoi cymorth i fyfyrwyr ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Gall myfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd fod yn hyderus y bydd eu prifysgolion yn eu darparu â dysgu ac addysgu o ansawdd uchel, sy’n hygyrch a gafaelgar yr hydref hwn; a gallant edrych ymlaen at brofiad myfyrwyr cadarnhaol ynghyd â chefnogaeth eang. Bydd prifysgolion yn darparu cymaint o ddysgu ac addysgu personol, gwasanaethau cymorth a gweithgareddau allgyrsiol ag y bydd cyngor iechyd cyhoeddus a chanllawiau’r llywodraeth yn eu caniatáu. Bydd hyn yn cynnwys ffyrdd newydd o ddarparu sesiynau ymarferol ar ffurfiau sy’n cynnal pellter cymdeithasol, dulliau arloesol o gynnal gweithgareddau allgyrsiol fel rhaglenni’r wythnos groeso, a pharhad gwasanaethau myfyrwyr pwysig fel cymorth iechyd meddwl a llesiant, yn ogystal â chyngor gyrfaoedd.

Bydd y dulliau hyn yn cael eu hategu â dewisiadau amgen wedi’u cynllunio’n ofalus ar gyfer myfyrwyr mewn achosion lle gallai fod yn anodd cyflwyno rhannau o’r profiad prifysgol yn bersonol – fel darlithoedd mawr.

Ar draws y sector, y brif flaenoriaeth yw amddiffyn iechyd, diogelwch a llesiant myfyrwyr, ein staff a’r gymuned ehangach. Mae prifysgolion yn harneisio’r arbenigedd sylweddol sy’n bodoli yn ein sector, ac yn gweithio’n agos gyda llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig a lleol, ynghyd â chyrff iechyd cyhoeddus, ar ein dull o weithredu. Er y bydd y manylion yn amrywio ar sail ffactorau fel lleoliad, maint a math y sefydliad, bydd dulliau prifysgolion yn seiliedig ar set gyffredin o egwyddorion a gaiff eu cyhoeddi. Mae’r rhain yn cynnwys gwneud newidiadau priodol i adeiladau a seilwaith prifysgolion, gan gynnwys adolygu ac addasu protocolau hylendid a glanhau yn rheolaidd ym mhob rhan o’r brifysgol yn unol â chyngor iechyd cyhoeddus; gweithio gyda phartneriaid dinesig a lleol lle bynnag y bo hynny’n briodol; ac adolygu addysgu, dysgu ac asesu i sicrhau bod yr hyblygrwydd gofynnol ar waith i ddarparu profiad o ansawdd uchel a chymorth i fyfyrwyr.

Rydym yn deall bod myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr – ynghyd â’u rhieni, gofalwyr ac athrawon – eisiau gwybod llawer mwy am sut olwg fydd ar eu profiad prifysgol. Mae prifysgolion yn rhannu cymaint ag y gallant nawr ac yn gweithio’n galed i ddarparu mwy o fanylion cyn gynted ag y gallant. Nid oes unrhyw un ohonom yn gwybod sut olwg fydd ar y byd erbyn yr hydref, ond mae prifysgolion yn canolbwyntio ar eu cynlluniau, a byddant yn darparu myfyrwyr cyfredol a darpar fyfyrwyr â’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd wrth iddynt ddatblygu eu strategaethau ar gyfer 2020/21.

Er gwaethaf yr ansicrwydd presennol, rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r un profiad o’r radd flaenaf y mae addysg uwch y DU yn enwog amdano yn y flwyddyn academaidd newydd. Byddwn yn parhau i helpu myfyrwyr i symud ymlaen a chyflawni eu deilliannau dysgu, i oresgyn rhwystrau fel eu bod yn llwyddo ac yn ffynnu, i gynnig profiad dysgu boddhaus ac amrywiol, a’u darparu â sgiliau a gobaith ar gyfer y dyfodol.