Newyddion

Blog: Cipolwg ar waith cenhadaeth ddinesig ym mhrifysgolion Cymru

Helo, Rosie ydw i ac rwyf wedi ymuno â Phrifysgolion Cymru yn ddiweddar fel Swyddog Prosiect ar gyfer Cenhadaeth Ddinesig. Treuliais fy wythnosau cyntaf yn cyfarfod ag arweinwyr cenhadaeth ddinesig yn ein sefydliadau, gan edrych yn fanwl ar ehangder a dyfnder y gweithgaredd dinesig sydd eisoes yn digwydd yn ein cymunedau lleol. Ers i’r argyfwng coronafeirws ddechrau, rwyf wedi fy nharo’n arbennig gan yr effaith y mae gwaith cenhadaeth ddinesig yn ei chael ar hyn o bryd.

Er enghraifft, mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi sefydlu Canolfan Waed ar eu campws yn Llandaf mewn partneriaeth â Gwasanaeth Gwaed Cymru. Mae Prifysgol De Cymru yn hyfforddi nyrsys a channoedd o aelodau staff nad ydynt wedi arfer â gofal critigol, fydd yn gweithio ym maes gofal critigol dros yr ychydig wythnosau nesaf. Hefyd, mae Prifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi creu modiwl ar-lein am ddim o’r enw ‘Y Dysgwr Hyderus’ i helpu myfyrwyr i baratoi ar gyfer bywyd yn y Brifysgol ar ôl methu eu tymor olaf yn yr ysgol neu’r coleg. Dim ond ychydig o enghreifftiau yw’r rhain o’r gwaith gwych y mae ein prifysgolion yn ei wneud i gefnogi gwasanaethau’r rheng flaen a chymunedau lleol yn ystod yr amser ansicr hwn. Byddaf yn ysgrifennu blog arall yn fuan, a fydd yn mynd i fwy o fanylion ac yn disgrifio mwy o astudiaethau achos o amgylch y gwaith hwn.

Rhan allweddol o fy rôl yw creu rhwydwaith a fframwaith ar gyfer gweithgaredd cenhadaeth ddinesig yng Nghymru. Bydd y rhwydwaith yn sicrhau bod pwyntiau cyswllt canolog prifysgolion yn cael eu dwyn ynghyd, er mwyn caniatáu iddynt rannu arfer da ac arbenigedd, hwyluso cyfleoedd cydweithredol, a chodi proffil gweithgaredd cenhadaeth ddinesig ledled Cymru a’r DU. Bydd y fframwaith yn darparu prifysgolion â dull o nodi, cydnabod a datblygu ymagwedd strategol o fynd i’r afael â’u gweithgaredd cenhadaeth ddinesig.

Eisoes yn fy mhedwaredd wythnos yn y rôl, rwyf wedi darganfod digonedd o brosiectau cenhadaeth ddinesig ysbrydoledig a chynlluniau newydd diddorol i ddatblygu a thyfu strategaeth wedi’i chreu ar y cyd. Gall fod sawl ffurf i genhadaeth ddinesig, ac un o’r prosiectau yr wyf wedi rhoi sylw iddo yw’r rhaglen Fentora Ieithoedd Tramor Modern sy’n cael ei rhedeg gan Brifysgol Caerdydd. Ar ôl cyfarfod â’r tîm y tu ôl i’r prosiect, roedd eu hangerdd am y rhaglen yn amlwg. Teimlaf mai’r gred a’r ymrwymiad hwn i’r rhaglen yw’r hyn sydd wedi arwain at lwyddiant ysgubol y prosiect ac, yn y pen draw, ei ddylanwad cadarnhaol ar ein cymdeithas.

Gan fy mod i’n dod o gefndir chwaraeon, mae gen i ddiddordeb arbennig yn effaith chwaraeon a gweithgareddau corfforol ar y gymuned. Ar ôl profi dylanwad cadarnhaol chwaraeon wrth ddatblygu sgiliau fel gwaith tîm, arweinyddiaeth, hyder a gwytnwch, rwyf wedi gallu trosglwyddo’r sgiliau hyn i bob agwedd o fy mywyd. Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd wedi cynnal prosiect nofio mewn partneriaeth â chanolfan ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn Ne Ddwyrain Caerdydd, sydd wedi galluogi nifer o geiswyr lloches i fagu hyder a gwella eu sgiliau nofio. Dim ond un o’r prosiectau rydw i wedi’i ddilyn yw hwn, ac rwy’n gwybod bod llawer mwy o brosiectau o’r math yma’n cael eu rhedeg y gallwn ni eu rhannu a’u hail-greu ledled y wlad.

Edrychaf ymlaen at siarad â mwy o gydweithwyr allweddol o’r holl sefydliadau dros yr wythnosau nesaf a darganfod mwy o’r prosiectau cenhadaeth ddinesig anhygoel sy’n digwydd ledled Cymru.