Newyddion

Blog: #MadeAtUni, , sy’n dathlu prifysgolion Cymru, achubwyr bywyd y genedl.

Yn y blog yr wythnos hon, mae Rebecca Taylor yn cyflwyno cam nesaf yr ymgyrch #MadeAtUni, sy’n dathlu prifysgolion Cymru, achubwyr bywyd y genedl.  

Efallai eich bod wedi gweld yn y newyddion yr wythnos hon bod cam 2 #MadeAtUni wedi cael ei lansio.


Mae’r ymgyrch yn taflu goleuni ar y gwaith gwych, ac yn aml annisgwyl, sy’n digwydd bob dydd yn ein prifysgolion ac yn dathlu’r bobl sy’n gweithio i wneud gwahaniaethau sy’n newid bywydau. 

Mae ymchwil a wneir yn ein prifysgolion yn canfod datrysiadau i broblemau iechyd a llesiant. Ledled Cymru, mae prifysgolion yn gweithio ar ddatblygiadau, meddyginiaethau a thriniaethau sy’n trawsnewid ac yn achub bywydau, yng Nghymru ac ar draws y byd.

Fel rhan o’r ymgyrch, rhoddwyd gwahoddiad i brifysgolion ar hyd a lled y DU i enwebu unigolyn neu grŵp sydd, naill ai drwy weithio yn y brifysgol neu gyda’r brifysgol, wedi gwneud cyfraniad eithriadol i iechyd neu lesiant.

Mae’r straeon a’r prosiectau o brifysgolion Cymru y cyfeirir atynt yn adrodd stori rymus am gyfraniad cyfunol ein prifysgolion.

Cafodd rhai prifysgolion yng Nghymru sylw penodol am eu defnydd arloesol o dechnoleg. Mae Prifysgol Aberystwyth, er enghraifft, yn defnyddio dronau yn y frwydr fyd-eang yn erbyn malaria ac mae Prifysgol De Cymru wedi creu ‘Cyfaill Adnoddau’, adnodd ar-lein newydd ar gyfer gofalwyr a nyrsys ym maes anabledd dysgu.

Rhoddwyd cydnabyddiaeth i brifysgolion Cymru hefyd am eu cyfraniadau eithriadol mewn ymchwil iechyd. Mae Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Bangor, yn helpu i wella bywydau pobl sy’n byw gyda dementia tra bod Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn arwain y ffordd yn y defnydd o dechnolegau gweithgynhyrchu i ddatblygu eitemau a all helpu pobl â chlefyd Parkinson i gerdded heb gwympo. Ac nid pobl yn unig sy’n elwa, mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn helpu i ddeall pam mae clefyd y galon yn cyfrannu mor sylweddol at farwolaeth epaod mawr.

Mewn partneriaeth ag elusennau, y GIG a sefydliadau gofal iechyd, mae prifysgolion Cymru yn gyfrifol am chwyldro mewn darpariaeth gofal. Mae astudiaeth achos Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn dangos sut maent wedi ffurfio partneriaeth â Mudiad 2025 i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau iechyd a thai y gellir eu hosgoi erbyn 2025 yng Ngogledd Cymru. Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal ymchwil i ddarganfod pam fod gan y DU y cyfraddau bwydo ar y fron isaf yn y byd, ac mae Prifysgol Caerdydd yn gweithio i wella gofal llygaid mewn plant â syndrom Down.

Gallwch ddarllen manylion llawn am yr holl brosiectau anhygoel hyn yma.

Os cewch chi gyfle, beth am fwrw golwg ar wefan ymgyrch MadeAtUni? Rwy’n siŵr y byddwch chi’n cytuno bod hwn yn gyfle gwych i ddathlu’r holl ffyrdd y mae prifysgolion Cymru yn cael effaith arwyddocaol ar ein bywydau bob dydd. Felly, a fyddech cystal â rhannu’r ymgyrch ar eich cyfryngau cymdeithasol – #MadeAtUni – a’n helpu ni i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gweld y straeon ysbrydoledig hyn.