Newyddion

Blog: Y Ddraig Goch a’r Ddraig sy’n Codi, weth nesaf ar gyfer rhaglen Cymru Fyd-eang yn Fietnam?

Tracey Marenghi yw Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu brand Astudio yng Nghymru menter Cymru Fyd-eang

Byddech yn cael maddeuant am feddwl bod y ddogfen hon yn grynodeb arall o saga ddiweddaraf Game of Thrones; ond yr hyn sydd gennym yma yw’r diweddaraf am gamau nesaf Cymru Fyd-eang yn Fietnam, yn dilyn ein hymweliad y mis hwn.

A pham y Ddraig sy’n Codi?

I Bill Hayton mae’r diolch am hynny; mae Vietnam Rising Dragon yn disgrifio’r bobl, y cynnydd a’r ffyniant yn Fietnam dros yr 20 mlynedd diwethaf.  Mae hyn yn helpu i esbonio pam bod Fietnam wedi bod yn farchnad a flaenoriaethwyd gan Gymru Fyd-eang ers 2015.  Dewiswyd Fietnam nid yn unig oherwydd ei photensial ar gyfer recriwtio, ond hefyd mewn cydnabyddiaeth o’r ffaith bod Fietnam wedi bod yn buddsoddi mewn diwygio ei system AU ei hun.

Rhwng 1990 a 2016, gan ystyried pŵer prynu, tyfodd Cynnyrch Domestig Gros Fietnam 3,303 y cant, y twf ail-gyflymaf ledled y byd; dim ond Tsieina sydd wedi rhagori arni.  Yn bwysicach na hynny, mae Fietnam ar hyn o bryd yn un o’r marchnadoedd myfyrwyr mwyaf dynamig yn y byd o ran y niferoedd sy’n astudio mewn gwledydd eraill – rhwng 1999 a 2016, cynyddodd nifer y myfyrwyr gradd o Fietnam a ddewisodd astudio dramor 680 y cant, o 8,169 i 63,703 o fyfyrwyr (Sefydliad Ystadegau UNESCO). O ystyried rhagamcanion ar gyfer twf economaidd Fietnam, a’r ffaith bod 60% o’r boblogaeth o dan 35 oed, mae’n debygol y bydd symudedd myfyrwyr yn cynyddu yn y blynyddoedd i ddod, yn enwedig wrth i’r wlad geisio rhyngwladoli ei heconomi a’i system addysg.

Mae tîm Cymru Fyd-eang eisoes wedi adeiladu llwyfan cryf gyda phartneriaid allweddol yn Fietnam; y Weinyddiaeth Addysg a Thechnoleg, Banc y Byd, y Cyngor Prydeinig a phrifysgolion Fietnam fel sail ar gyfer y broses AU sy’n digwydd, ac mae’r ymweliad yr wythnos ddiwethaf yn cynrychioli’r cam nesaf i ddechrau hyrwyddo Cymru fel cyrchfan astudio.

Digwyddodd y daith hon o ganlyniad i bartneriaeth Croeso Cymru â Qatar Airways yn cydweithio ar drefnu hediadau i Faes Awyr Caerdydd a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid. Golygodd y berthynas randdeiliaid sy’n datblygu o fewn Cymru Fyd-eang a Llywodraeth Cymru bod cyfle i gysylltu Cymru Fyd-eang ag amcanion cydfuddiannol Qatar Airways ar gyfer datblygu yn Fietnam.  Daeth Arlene Griffiths ar y daith hon gyda Chymru Fyd-eang i rannu ei phrofiad eang o recriwtio myfyrwyr rhyngwladol.

Arweiniodd hyn at ddau ganlyniad gwych

Y cyntaf oedd gweithdy ar y cyd yn cyflwyno i asiantaethau addysg yn Hanoi a Dinas Ho Chi Minh.  Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr sydd am astudio dramor yn defnyddio asiant addysg i hwyluso eu cais i astudio mewn gwlad arall – roedd modd i Gymru Fyd-eang godi ymwybyddiaeth o Gymru fel cyrchfan astudio, ac roedd yn gyfle i Qatar hyrwyddo eu gwasanaeth hedfan i Gaerdydd.  Yr ail fuddugoliaeth yw bod Qatar wedi cyd-frandio eu hymgyrch farchnata ddigidol nesaf yn Fietnam gydag Astudio yng Nghymru, a fydd yn rhedeg am yr ychydig fisoedd nesaf.

Tra roeddem yn Fietnam, manteisiwyd hefyd ar y cyfle i wneud cynnydd gyda phartneriaid allweddol eraill.  Wrth baratoi i hyrwyddo Ysgoloriaethau Chevening Cymru Fyd-eang gyda’n cydweithwyr yn y Swyddfa Dramor a Chymanwlad, cawsom sylw yn Zing.vn, cyhoeddiad newyddion ar-lein gyda chyrhaeddiad dyddiol o 20m – mae mewn Fietnameg, ond gallwch weld yr erthygl yma.  Rydym hefyd yn gweithio gyda’n partneriaid Cymru Fyd-eang, y Cyngor Prydeinig i gefnogi ein hymgyrch farchnata dros yr haf ar gyfer Astudio yng Nghymru.  Mae’r Cyngor Prydeinig yn Fietnam yn enwog am ei hyfforddiant iaith o ansawdd uchel, yn ogystal â hyrwyddo diwylliant y DU, ac mae’r cysylltiad hwn yn creu rhwydwaith cryf i helpu Astudio yng Nghymru i sefydlu ei ymgyrchoedd marchnata cyntaf.

Roedd Arlene a minnau yn ffodus iawn o gael cwrdd â chyn-fyfyrwyr sydd wedi astudio yng Nghymru.  Roedd pob un ohonynt wedi syrthio mewn cariad â Chymru yn ystod eu hamser yma ac yn gosod gwerth mawr ar eu taith ddysgu yn y gwahanol brifysgolion yng Nghymru y buont yn astudio ynddynt – mae gan bob un ohonynt bellach yrfaoedd blaenllaw yn Fietnam.  Maent wedi ein darparu â straeon gwych i ni eu rhannu, er mwyn annog mwy o fyfyrwyr i astudio yng Nghymru.