Newyddion

Blog: Prifysgolion yng Nghymru yn cefnogi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Wrth i Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl ddirwyn i ben, rydym yn myfyrio ar sut mae ein prifysgolion wedi ymuno â’r ymgyrch i gynnig cymorth i’w staff a’u myfyrwyr yn ystod cyfnod na welwyd erioed mo’i debyg. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi darparu cyfleoedd i hyrwyddo, dathlu a chodi ymwybyddiaeth ynghylch iechyd meddwl a llesiant. Tra bod myfyrwyr a staff yn gorfod treulio amser ar wahân, mae prifysgolion wedi creu ffyrdd arloesol o’u helpu i roi cymorth i’w gilydd.

Mae Prifysgol Abertawe wedi bod yn nodi Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl gyda mis llesiant – ymgyrch ymwybyddiaeth ar-lein hwyliog, atyniadol a rhyngweithiol i atgoffa staff am bwysigrwydd cynnal iechyd a llesiant da yn ystod y cyfnod cloi. Roedd Digwyddiad Llesiant Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe yn amrywio o sesiynau myfyrio byw ac wedi’u recordio bob dydd, sgyrsiau di-flewyn-ar-dafod gydag arbenigwyr, a hyrwyddwr Amser i Newid Cymru yn rhannu sesiwn ingol ynglŷn â sut y gwnaeth profedigaeth a cham-drin domestig newid eu bywyd, i chwaraewyr rygbi yn egluro beth sy’n achosi straen a sut gallwn ni greu mecanweithiau ar gyfer ymdopi gartref.

Cyhoeddodd Prifysgol Aberystwyth ganllaw ar gyfer gofid a phryder sydd ar gael yn Gymraeg. Ysgrifennwyd y canllaw ymarferol ar-lein ar fyw gyda gofid a phryder yn ystod y pandemig Covid-19 gan staff yn adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, ac mae wedi’i ryddhau i gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl.

Lansiodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ymgyrch i rannu gweithredoedd o garedigrwydd drwy eu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol, gyda’r nod o gyrraedd 1,000 o weithredoedd o garedigrwydd drwy gydol mis Mai. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd wedi cyhoeddi blog gyda phum gweithred o garedigrwydd y gallwch chi fynd ati i’w cyflawni ar unwaith.

Nododd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yr ymgyrch ‘Mae Caredigrwydd yn Bwysig’ gyda staff a myfyrwyr yn rhannu straeon am frwydro yn erbyn cancr a’r caredigrwydd a ddangoswyd iddynt, a sut y gall gofalgarwch helpu i gynnal yr ysbryd a chreadigrwydd. Rhannodd cyn chwaraewr Rygbi Rhyngwladol Cymru a Llysgennad Met Caerdydd, Richard Parks, ei brofiadau personol o’r cyfnod cloi, gan ei gymharu â’i daith ddiweddar i’r Antarctig.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi mynd ati i dynnu sylw at yr ymgyrch drwy rannu gwybodaeth am y cymorth a’r digwyddiadau sydd ar gael i’w staff a’u myfyrwyr. Gyda’r thema ‘byddwch yn garedig â chi’ch hun’, mae’r brifysgol wedi annog pobl i fod yn garedig â nhw eu hunain ac eraill drwy gynnig syniadau defnyddiol fel anfon neges destun ysgogol at ffrind sy’n mynd drwy gyfod anodd, neu gysylltu â rhywun nad ydych chi wedi’i weld ers tro i drefnu sgwrs dros y ffôn. Mae’r brifysgol hefyd wedi rhyddhau gweithdai llesiant ar-lein ar reoli pryder, adeiladu gwydnwch emosiynol a rhagarweiniad i ofalgarwch, ymysg pethau eraill.

Mae’r arbenigwyr ar bryder ac iselder Fay Short o Brifysgol Bangor ac Ann John o Brifysgol Abertawe wedi cyhoeddi erthygl yn rhannu awgrymiadau ar gyfer iechyd meddwl. Mae myfyrwyr MSc Cwnsela ym Mhrifysgol Bangor hefyd wedi cynhyrchu fideo YouTube gyda hintiau handi ar gyfer iechyd meddwl da.

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Saint David wedi datblygu rhaglen o’r enw SoCom, sy’n darparu grŵp cymdeithasol rheolaidd i fyfyrwyr sy’n cael trafferth gyda rhyngweithio cymdeithasol a llesiant personol, a hynny mewn amgylchedd â chymorth, lle maen nhw’n dysgu datblygu sgiliau i hyrwyddo agweddau, ymddygiad a dealltwriaeth iach o’u hunan ac eraill.

Mae Prifysgol De Cymru wedi lansio arolwg iechyd a llesiant ar gyfer ei staff. Nod yr arolwg yw asesu iechyd a llesiant staff PDC ac, yn benodol, effaith gweithio o bell. Bydd yr adborth yn helpu PDC i ganolbwyntio’r gefnogaeth a’r adnoddau llesiant y mae’n eu darparu i gydweithwyr er mwyn diwallu eu hanghenion. Mae Prifysgol Fetropolitan Caerdydd hefyd wedi cynnal ‘prawf curiad calon’ gyda staff i ofyn sut maen nhw’n teimlo yn y cyfnod digynsail hwn, yn ogystal â darparu dolenni i adnoddau a allai eu helpu yn eu hamgylchiadau penodol eu hunain.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi sicrhau bod ystod o fideos byr ar gael i gynorthwyo llesiant staff gan gynnwys, ymhlith eraill, lleddfu straen, gofalgarwch, a chadw’n iach yn ystod y cyfnod heriol hwn. Mae staff hefyd yn gallu cyrchu rhaglen gymorth gweithwyr sy’n darparu cyngor 24/7 ar ystod eang o bynciau a mynediad at sesiynau cwnsela.

Mae prifysgolion wedi bod yn annog eu staff mewn sawl ffordd, er enghraifft mae staff Prifysgol Abertawe wedi cael eu hannog i gadw’n yn egnïol yn ystod y cyfnod cloi gyda ioga, pilates, cerdded nifer penodol o gamau bob dydd, her cadw’r-bêl-i-fyny a sesiwn Ymarfer Corff y dydd. Mae Prifysgol Caerdydd wedi annog ei staff i gymryd rhan yn yr ymgyrch drwy fyfyrio ar weithred o garedigrwydd a rhannu eu straeon a’u lluniau ar draws cymuned y brifysgol.

Mae ein prifysgolion wedi bod yn defnyddio eu sianeli cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â’u myfyrwyr a thu hwnt drwy rannu adnoddau a straeon personol am iechyd meddwl. Er enghraifft, mae myfyrwyr o Brifysgol De Cymru wedi bod yn rhannu dyddiaduron fideo byr, gan gynnig eu cynghorion a’u safbwyntiau ar gyfer ymdopi â’u hiechyd a’u llesiant yn ystod y cyfnod gloi. Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru a Phrifysgol Aberystwyth wedi bod yn cyfeirio eu myfyrwyr at wybodaeth ar sut i gyrchu gwasanaeth y Wal Fawr Wen, sy’n cynnig cyngor a chymorth cyfrinachol ar-lein am ddim 24/7.

Gyda’r holl adnoddau hyn, ynghyd â straeon personol a gweithredoedd o garedigrwydd, nid oedd yn bosibl i ni roi sylw i bob gweithgaredd a oedd yn digwydd yr wythnos hon. Mae’r uchafbwyntiau a amlinellwyd uchod yn dangos sut mae prifysgolion yng Nghymru wedi creu cyfleoedd i bobl ddatblygu eu hiechyd meddwl a dangos caredigrwydd er mwyn creu newid parhaol.