Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Sail wyddonol ar gyfer y safonau clinigol cenedlaethol cyntaf ar gyfer asesu cam-drin plant

Gwella asesiadau clinigol cam-drin plant
Gan ymateb i’r argyfwng hyder ymhlith clinigwyr sy’n gweithio ym maes amddiffyn plant, datblygodd Prifysgol Caerdydd y rhaglen ymchwil gyntaf yn y byd i ddarparu’r sail wyddonol ar gyfer cynnal asesiadau clinigol mwy dibynadwy o gam-drin ac esgeuluso plant. O dan arweiniad yr Athro Alison Kemp, mae’r ymchwil wedi cyfrannu’n uniongyrchol at ddatblygu pum canllaw clinigol cenedlaethol, gan gynnwys canllawiau NICE ar gamdrin plant, a’r Rhaglen Hyfforddiant Genedlaethol ar Amddiffyn Plant a gyflwynir i’r holl staff gofal iechyd ar draws gwledydd Prydain.

Mae gwefan Core-Info y rhaglen yn cael ei defnyddio bob blwyddyn gan 100,000 o weithwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol, yr heddlu, y farnwriaeth ac ymchwilwyr o 40 gwlad.  Cadarnhaodd arolwg diweddar fod 60% o baediatregwyr amddiffyn plant yng ngwledydd Prydain ac Awstralia yn defnyddio’r wefan wrth wneud penderfyniadau clinigol.

Mae’r Dirprwy Farnwr Uchel Lys yn Adran y Teulu a Chofiadur yn Llys y Goron a’r Llys Sirol yn credu mai un o brif fanteision y gwaith yw’r gwelliannau a welwyd yn nilysu gwyddonol ac ansawdd y farn arbenigol a gyflwynir mewn achosion Amddiffyn Plant yn y Llysoedd Teuluoedd a Throseddol.

“Mae’r adnodd hwn nid unig yn cynnig mynediad hawdd ar gyfer gwneud gwell penderfyniadau clinigol, ond mae’r corff tystiolaeth hefyd yn sail i wella tystiolaeth arbenigol mewn llysoedd ledled y byd.” Cyn Lywydd y Coleg Brenhinol Paediatreg ac Iechyd Plant

Mwy o wybodaeth