Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Dadansoddi a Datblygu Diwydiannau Creadigol mewn Cenhedloedd Bychain

Ymchwil ar y diwydiannau creadigol mewn cenhedloedd bychain yn dylanwadu polisi a phenderfyniadau corfforaethol

Mae sefydlu’r Ganolfan ar gyfer Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bychain yn 2006 ym Mhrifysgol De Cymru wedi arwain at ganlyniadau pwysig i ddiwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.  Mae’r Ganolfan, dan arweiniad yr Athro Blandford (2009-13) a Dr Barlow (2006-9), wedi cynnig dynesiad ymchwil penodedig ar gyfer dadansoddi’r cyfryngau a diwydiannau creadigol. Trwy amlygu’n well yr heriau a’r cyfleoedd penodol y mae’r sectorau hyn yn eu hwynebu mewn cenhedloedd bychain, mae’r Ganolfan wedi cael dylanwad cadarnhaol ar ddeilliannau ac wedi annog gwell proses o wneud penderfyniadau.

Trwy ddefnyddio sawl dull gwahanol, gan gynnwys grwpiau trafod â’r gynulleidfa a symposia ymchwil academaidd gyda’r diwydiant, darbwyllodd canfyddiadau’r Ganolfan Gyngor Cynulleidfa Cymru y BBC i gomisiynu adroddiad hollbwysig 2010 Sgrinio’r Genedl: Cymru a Theledu Tirnod a dylanwadodd ar ymrwymiad y Gorfforaeth i’w bolisi rhanbarthau a chenhedloedd a arweiniodd at y BBC yn agor ei stiwdios mawreddog  Porth y Rhath.

Mae ymchwil gan y Ganolfan wedi cyfrannu hefyd at syniadau am theatrau cenedlaethol bychain sydd wedi arwain yn y blynyddoedd diwethaf at sefydlu National Theatre Wales, ac mae eu dadansoddiad o gerddoriaeth fyw wedi dylanwadu polisi ar lefel Llywodraeth Cymru sy’n ceisio cynnig cefnogaeth strategol i’r diwydiant.

Cafodd eu gwaith ar radio cymunedol ei fabwysiadu gan Raglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig yn arf datblygu, yn dilyn cyfnod o gydweithio llwyddiannus gyda chynhyrchu radio cymunedol yn Laos.

“Bu’r Brifysgol yn ffynhonnell bwysig o waith ymchwil a chefnogaeth i ddatblygiad radio yng Nghymru ers blynyddoedd lawer…mae ein partneriaeth strategol wedi cyfrannu’n uniongyrchol at ddatblygu Rhwydwaith Gorsafoedd Radio Cymunedol Cymru ac mae wedi gwella ein gallu i ddenu cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru i’r fenter bwysig hon. Roedd yn ddefnyddiol iawn hefyd yn llunio barn strategol ar ddatblygu’r sector radio cymunedol yng Nghymru, gan helpu dylanwadu polisi yn y maes hwn. Rwyf yn falch iawn o allu cymeradwyo’r enghraifft ragorol hon o waith academaidd yn cyfrannu at ddatblygu radio cymunedol a’r manteision niferus y gall modelau cyfranogiad cyfryngol o’r fath eu cynnig i bobl a chymunedau.” Hywel William, Cyfarwyddwr Advisers in Media / cyn Bennaeth Darlledu a Thelegyfathrebu, Ofcom yng Nghymru

Mwy o wybodaeth