Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Archwilio Stereoteipio Iddewon, Iddewdod ac Iddewiaeth yng Nghyfryngau Byd-eang Heddiw

Gwaith ymchwil yn cyfrannu at ac yn dylanwadu ar ddealltwriaeth o gamwahaniaethu crefyddol ac ethnig

Mae stereoteipio lleiafrifoedd crefyddol/ethnig yng nghyfryngau byd-eang heddiw yn parhau i fod yn fater o bwys. Mae ymchwil Prifysgol Bangor ar stereoteipio Iddewon, Iddewdod ac Iddewiaeth wedi gwneud cyfraniad o bwys at wella dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu cymunedau Iddewig heddiw. Mae’r ymchwil wedi cyfrannu at ac yn dylanwadu ar ddealltwriaeth o gamwahaniaethu crefyddol ac ethnig; wedi annog cynhwysiad cymdeithasol ac wedi cynorthwyo gweithwyr cyfryngau, addysg a phroffesiynau eraill i addasu i werthoedd diwylliannol newydd yn arwain at gyfoethogiad diwylliannol a deallusol y cyhoedd. Erbyn hyn mae stereoteipiau’n cael eu gweld yn fater o hunaniaeth a balchder ethnig yn hytrach na bod yn rhywbeth cwbl negyddol.

Mae’r ymchwil hefyd wedi ehangu ein dealltwriaeth o stereoteipio, gan ddangos sut mae’n gweithio ar lefel is-destunol, yn enwedig felly pan mae’n ymwneud â lleiafrifoedd anweladwy y mae eu presenoldeb yn aml yn cael ei wneud yn anamlwg. Trwy nifer o draethodau, ymddangosiadau mewn cyfryngau rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, a siarad cyhoeddus helaeth, mae miloedd o bobl wedi elwa o’r ymchwil hwn, yn enwedig felly yn Ewrop, Gogledd America ac Israel. Cafodd rhagdybiaethau poblogaidd eu newid.

Llwyddodd yr ymchwil i “agor llwybr diddorol iawn a alluogodd oedolion ifanc i gwestiynu eu hunaniaeth, diwylliant, traddodiad, ymlyniad a rhagfarnau eu hunain.” – Cyd Bwyllgor Dosbarthu Americanaidd Iddewig.

Mwy o wybodaeth