Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Radicaliaid rhydd a heneiddio fasgwlaidd: symudwch eich cyhyrau symudwch eich meddwl!

Ymchwil Prifysgol De Cymru yn taflu goleuni newydd ar fanteision cerebrofasgwlaidd gweithgarwch corfforol

Mae canfyddiadau o’r Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd, dan arweiniad yr Athro Damian Bailey ym Mhrifysgol De Cymru, wedi trawsnewid ein dealltwriaeth o radicaliaid rhydd a sut allant ddylanwadu ar y ffordd y mae’r ymennydd dynol yn heneiddio. Mae astudiaethau newydd ar “Hyfforddi’r Ymennydd” wedi gwella ymwybyddiaeth pobl o fanteision cerebrofasgwlaidd gweithgarwch corfforol sy’n helpu gwella llif y gwaed ac ocsigen i’r ymennydd, ac mae hynny’n lleihau’r perygl o gael strôc a dementia.  Mae effeithiau iechyd a lles yn cael eu gweld yn barod, wrth i ymarfer a gwell sgrinio fasgwlaidd leihau’r cymhlethdodau a marwolaethau cynamserol cleifion ag atherosclerosis. Mae modelau amgen o “gyflymu” heneiddio yn yr ymennydd wedi rhoi mewnwelediad unigryw ar y mecanweithiau sy’n cysylltu radicaliaid rhydd, ocsigen, strôc a dementia.

Mae hyn wedi cynnwys astudiaethau yn amrywio o gleifion â salwch mynydd cronig sy’n methu addasu i hypocsia (diffyg ocsigen) uchder mawr i ryddblymwyr sy’n torri recordiau ac sy’n meddu ar allu anghyffredin i ymdopi ag eithafion hypocsia fyddai fel arall yn  cael eu hystyried yn anghydnaws â bywyd dynol arferol. Hefyd, mae eu canfyddiadau wedi helpu athletwyr Olympaidd ac ar hyn o bryd maent yn cyfrannu at reolaeth glinigol paffwyr proffesiynol a chwaraewyr rygbi’r undeb sy’n wynebu mwy a mwy o berygl o ddioddef anafiadau i’r ymennydd a dementia yn yr hirdymor oherwydd y nifer fawr a rheolaidd o ergydion pen is-gyfergydol maen nhw’n eu cael.

“Gwnaethom gynnwys canfyddiadau ymchwil yr Athro Bailey yn ein paratoadau ar gyfer Gemau Olympaidd 2012. Roedd y syniad fod “ymarfer yn dechrau a gorffen yn yr ymennydd” wedi’i gyfuno â dulliau newydd o hyfforddi’r ymennydd er mwyn cyflenwi cymaint o ocsigen â phosib yn rhan ganolog o’n llwyddiant.” Marc Jenkins, cyn athletwr Olympaidd a hyfforddwr Helen Jenkins, a fu’n Bencampwraig Byd tri-athletau ddwywaith

Mwy o wybodaeth