Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Mae ymyriadau seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar yn gwella lles: datblygu a gweithredu

Ffordd newydd o drin iselder

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi darganfod tystiolaeth gref fod Therapi Gwybyddol yn Seiliedig ar Ymwybyddiaeth Ofalgar (MBCT) yn chwarae rôl bwysig nid yn unig yn atal iselder rhag ailddigwydd, ond hefyd yn gwella lles yn fwy cyffredinol.  Yn 2004, cytunodd y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Rhagoriaeth mewn Iechyd a Gofal (NICE) fod y therapi yn rhaglen atal iselder gost-effeithiol a chymeradwyodd ei ffordd o weithio.

O dan arweiniad cychwynnol yr Athro Mark Williams, mae Canolfan Ymchwil ac Arfer Ymwybyddiaeth Ofalgar Prifysgol Bangor erbyn hyn yn flaenllaw yn creu safonau da ar gyfer y DU yn y maes ac mae’n cyflwyno cyrsiau MBCT i filoedd o aelodau’r cyhoedd a gweithwyr proffesiynol yn y GIG a chyd-destunau eraill.

Mae MBCT yn  cael ei ddefnyddio i drin pobl â lludded cronig, iselder gweddilliol, anhwylder deubegynol, pryder a chyflyrau ac afiechydon corfforol cronig. Mae staff y Ganolfan wedi cyhoeddi canllaw hunangymorth, datblygu pecyn cymorth ar-lein ac wedi cefnogi, hyfforddi a mentora dros 200 o unigolion yn 73 o ranbarthau daearyddol y GIG i gyflwyno MBCT.

“Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ddull meddwl-corff integredig sy’n helpu pobl i newid sut maen nhw’n meddwl a theimlo am eu profiadau, ac yn enwedig felly brofiadau sy’n creu straen…Mae ymyriadau seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar yn gallu ac yn gweithio.” Chris Ruane AS, Trafodaeth yn Nhŷ’r Cyffredin

Mwy o wybodaeth