Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Polisi gweithgarwch chwaraeon a chorfforol yng Nghymru: Effaith ymchwil gwerthuso ar ei gyflwyno ac ar newidiadau i’w weithredu

Prifysgol Fetropolitan Caerdydd yn arwain gwaith ymchwil mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor

Mae ymchwil a wnaed gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd, partner yn yr Athrofa Rhagoriaeth Ymchwil i Chwaraeon ac Ymarfer, wedi cyfrannu at benderfyniadau polisi ac wedi newid natur y ffordd y darperir gwasanaethau hamdden yng Nghymru.  Mae’r newidiadau a wnaed wedi effeithio ar lefelau gweithgarwch y grwpiau oed 16 ac iau a 60+, sydd rhyngddynt yn cynrychioli 45% o boblogaeth Cymru. Yn wir, mae nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol o leiaf deirgwaith yr wythnos wedi cynyddu o 27% yn 2011 i 40% yn 2013.

Gwerthusodd yr ymchwilwyr ddwy raglen genedlaethol sy’n ganolog i strategaeth genedlaethol Dringo’n Uwch Llywodraeth Cymru ar gyfer cael mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Arweiniodd yr argymhellion a ddeilliodd o’r dadansoddiad o’r rhaglen Pobl Ifanc Gweithgar a’r Fenter Nofio am Ddim at lwyddiant cyflwyno’r rhaglen gweithgarwch corfforol 5×60 a dylanwadodd ar y math o gyfleoedd nofio cyhoeddus sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion hŷn.

Yn ogystal â gwario llai o arian ar wasanaethau amgen llai effeithiol, mae’r gwaith wedi cyfrannu hefyd at weithredu’r Rhaglen Nofio am Ddim yn Lloegr.

“Mae’r ymchwil a wnaed gan Ysgol Chwaraeon Caerdydd ar y Fenter Nofio am Ddim a ‘5×60’ wedi effeithio ar gyfeiriad polisi a gweithredu’r rhaglenni hyn.” Cyn Brif Weithredwr Chwaraeon Cymru

Mwy o wybodaeth