Astudiaeth achos

Nôl i bynciau     Nôl i brifysgolion

Geiriadureg a Therminoleg y Gymraeg

Prifysgol Bangor yn mynd â’r Gymraeg i’r oes fodern

Mae’r defnydd cynyddol o’r Gymraeg yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, ac yn enwedig felly ym myd addysg, y gyfraith, darlledu a thechnoleg, wedi arwain at broses barhaus o foderneiddio ieithyddol, a bu Geiriadur Saesneg-Cymraeg yr Academi Gymreig Prifysgol Bangor yn gonglfaen ar gyfer ehangu’r defnydd o’r Gymraeg yn y Gymru gyfoes.

Mae’r Geiriadur yn darparu lecsicon safonol yn amrywio o weinyddiaeth gyhoeddus i ffiseg niwclear, a’r gred gyffredinol yw mai dyma’r arf mwyaf hanfodol i gefnogi defnyddio’r Gymraeg yn y cyd-destun cyfoes, gan addysgwyr dwyieithog, darlledwyr, golygyddion a chyfieithwyr.

Yn 2012, cyhoeddodd Uned Technolegau Iaith Bangor fersiwn mynediad agored ar-lein o Eiriadur yr Academi Gymreig, sydd hefyd ar gael yn App, a ddisgrifiwyd gan Brif Weithredwr Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ‘gydymaith hanfodol i unrhyw un sydd eisiau defnyddio’r Gymraeg’ ac a aeth ‘â’r Gymraeg i oes fodern gwbl wahanol’.  Mewn cwta bymtheg mis, derbyniodd fersiwn ar-lein y Geiriadur 1,756,000 o chwiliadau.

Mae’r Uned Technolegau Iaith hefyd wedi datblygu’r Porth Terminoleg Cenedlaethol, a ddefnyddir yn helaeth gan y diwydiant cyfieithu, a datblygodd ugain o eiriaduron pwnc terminoleg ac electronaidd i’w defnyddio ym myd addysg uwch ac uwchradd.

“hwn yn ddiau yw’r dylanwad unigol mwyaf ar eirfa’r Gymraeg heddiw.” Cyn olygydd Geiriadur Prifysgol Cymru