Newyddion

Cymru Fyd-eang yn dynodi gwlad newydd i’w blaenoriaethu

Yn dilyn cyhoeddiad diweddar Cymru Fyd-eang bod India wedi cael ei dewis fel y farchnad nesaf maent am ei blaenoriaethu, mae blog yr wythnos hon gan Tracey Marenghi – Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu gyda Phrifysgolion Cymru, yn archwilio pam mae gan India gymaint o gyfle i fod o fudd i ddatblygiad rhyngwladol AU yng Nghymru.

 

Gyda blwyddyn gyntaf lwyddiannus yn dirwyn i ben, mae partneriaeth Cymru Fyd-eang yn falch i gyhoeddi’r wlad newydd maen nhw am ei blaenoriaethu.

 

Yn dilyn ymgynghoriad â phrifysgolion yng Nghymru ac ymchwil annibynnol i’r farchnad, cytunodd Cymru Fyd-eang y bydd India yn cael ei hychwanegu at y portffolio. Mae India’n ymuno â’r Unol Daleithiau a Fietnam i ddod yn drydedd farchnad â blaenoriaeth.

 

Mae India yn cynnig set eang a chynhwysfawr o gyfleoedd sy’n cyd-fynd yn agos ag amcanion Cymru Fyd-eang:

 

        India yw’r farchnad fwyaf ond un ar gyfer recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, ac mae’n farchnad sydd bellach yn tyfu yng Nghymru. Mae ein prifysgolion eisoes yn blaenoriaethu India yn eu strategaethau rhyngwladol eu hunain, gan gynnwys gweithgarwch recriwtio cryf a phartneriaethau asiantaeth, perthnasoedd sefydledig ac, mewn rhai achosion, swyddfeydd yn y wlad. 

 

        Ers 2012 ac yn dilyn newidiadau mewn rheolau mewnfudo yn y DU, gostyngodd recriwtio o India o bron i hanner. Mae data HESA 2017/18 yn dangos arwyddion cynnar bod y dirywiad hwn yn cael ei wrthdroi. Drwy gydweithio mewn ffordd wedi’i thargedu, mae Cymru Fyd-eang yn gobeithio adeiladu ar y datblygiadau hyn i gynorthwyo â gwrthdroi’r niferoedd o fyfyrwyr o India sy’n dod i Gymru.

 

        Mae’r farchnad hon hefyd yn cynnig y cyfle i weithio ar lefel gwladwriaeth ar ddatblygiad rhwng systemau wrth i India ddiwygio ei sector addysg uwch. Mae’r dull hwn o weithredu wedi bod yn llwyddiant gwirioneddol i Gymru Fyd-eang yn Fietnam, lle mae gallu ein prifysgolion i gydweithio â Llywodraeth Cymru, CCAUC a’r Cyngor Prydeinig mewn ymateb i agenda ddiwygio Fietnam wedi arwain at gyfleoedd i ddatblygu partneriaeth ac ehangu ein rhwydwaith yn sylweddol.

 

Mae gan ein partneriaid yng Nghymru Fyd-eang hefyd lwyfannau sefydledig yn India – gyda thîm addysg y Cyngor Prydeinig yn weithredol mewn rhanbarthau allweddol ac ar fin cychwyn ar ei waith ei hun: Rhaglen Cysylltiadau Addysg India a’r DU (IUEC) (2019-2022). Bydd y rhaglen IUEC yn adeiladu ar ei hanes o ddatblygu addysg arloesol a phrosiectau Saesneg yn India, gan adeiladu gallu sefydliadau a chyfrannu at newid systemig. Yn yr un modd, mae gan Lywodraeth Cymru swyddfeydd Masnach a Buddsoddiad yn India ers blynyddoedd a all roi cymorth a datblygu’r agenda hon.

 

Yn ogystal, mae proffil cryf cryf gan gwmnïau o India sy’n gweithredu yng Nghymru megis Tata a Firstsources Solutions, ac mae India’n cynnig carfan gref o gyn-fyfyrwyr a lleoliadau lle mae gan rai o brifysgolion Cymru swyddfeydd.

 

Y cam nesaf i Gymru Fyd-eang yw datblygu strategaeth wedi’i thargedu ar gyfer India a fydd ar waith erbyn mis Hydref. Byddwn yn gwerthuso’r cyfleoedd uchod, a chan gofio anferthwch marchnad addysg uwch India, yn ystyried pa ranbarth(au) i’w blaenoriaethu a gweithio gyda nhw, yn ogystal â blaenoriaethu meysydd pwnc neu themâu ar gyfer cydweithio.  Mae’n bwysig ein bod yn mabwysiadu strategaeth sy’n gwella, yn ymhelaethu ac yn adeiladu ar weithgaredd presennol prifysgolion a phartneriaid yng Nghymru.

 

Mae argoelion y bydd ail flwyddyn prosiect Cymru Fyd-eang yn un gyffrous o ran datblygiadau yn India, yn ogystal â’r dasg bwysig o barhau â’n datblygiadau yn yr UD a Fietnam, lle rydym yn disgwyl gweld effeithiau ein gweithgaredd yn y flwyddyn gyntaf yn dod i’r amlwg.