Newyddion

Cymru Fyd-eang

Mae Gwen Williams yn arwain y tîm rhyngwladol ym Mhrifysgolion Cymru ac mae’n rheoli rhaglen ‘Cymru Fyd-eang’.  

Fel mudiad aelodaeth sy’n cynrychioli buddiannau prifysgolion yng Nghymru, byddai’n hawdd maddau’r rhagdybiaeth bod Prifysgolion Cymru’n canolbwyntio’n gyfangwbl ar Fae Caerdydd. Er bod hyn yn wir i raddau, rwy’n ystyried fy hun yn freintiedig i fod yn gyfrifol am agwedd gwbl wahanol ar waith y mudiad – yr elfen ryngwladol!

Mae’r 21,350 o fyfyrwyr rhyngwladol ac o’r UE sy’n astudio ym Mhrifysgolion Cymru yn dwyn budd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol sylweddol i Gymru, gan gyfrannu tua £500 miliwn i economi Cymru bob blwyddyn. Ynghyd â’r miloedd o staff rhyngwladol a gyflogir gan brifysgolion sy’n addysgu ein myfyrwyr ac yn helpu i gynnal ein sail ymchwil uchel ei pharch, maent yn darparu dimensiwn amlddiwylliannol amhrisiadwy i gampysau Cymru.

Mae’r gystadleuaeth i ddenu myfyrwyr rhyngwladol yn ffyrnig: Mae ansawdd a darpariaeth addysg yn parhau i wella yn y gwledydd sy’n “anfon” myfyrwyr; mae llywodraethau mewn llawer o’r gwledydd sy’n cystadlu â ni wedi gweithredu polisïau llwyddiannus i ddenu myfyrwyr rhyngwladol; yn y cyfamser, ystyrir bod polisi mewnfudo’r DU a’r ddadl ehangach ynghylch Brexit yn anfanteisiol i brifysgolion y DU.

Cymru Fyd-eang – Y prosiect

Yn erbyn y cefndir hwn a chydag effaith economaidd gadarnhaol sylweddol myfyrwyr rhyngwladol mewn golwg, sefydlwyd prosiect ‘Cymru Fyd-eang’ i ddarparu cymorth strategol i brifysgolion mewn nifer fach o farchnadoedd targed. Sbardunwyd y prosiect, a chaiff ei arwain gan, y sector drwy Brifysgolion Cymru; mae ein partneriaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydeinig Cymru, a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC).

Yn fuan wedi iddo gael ei sefydlu, dewisodd Cymru Fyd-eang ddwy farchnad darged: yr Unol Daleithiau a Fietnam. Roedd gwaith yn yr Unol Daleithiau yn canolbwyntio’n bennaf ar godi proffil er mwyn mynd i’r afael â’r ffaith mai dim ond cyfran gymharol isel o fyfyrwyr yr UD yn y DU sy’n dod i Gymru i astudio. Roedd Fietnam, marchnad lle nad yw Cymru wedi manteisio ar gyfleoedd yn y gorffennol, lle mae’r llywodraeth yn chwilio am bartneriaid rhyngwladol, yn galw am ymagwedd hollol wahanol, sef cyfranogiad holl system addysg uwch Cymru ar gyfer deialog polisi, adeiladu partneriaeth a symudedd myfyrwyr a staff.

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru fuddsoddiad o dros £3.5 miliwn ym mhrosiect Cymru Fyd-eang (2018-2021). Mae’r arian yn caniatáu:

  • Datblygu marchnadoedd rydym eisoes yn eu targedu
  • Ehangu i gynnwys marchnadoedd newydd
  • Ail-fuddsoddiad sylweddol mewn rhaglen weithgaredd ehangach ar gyfer y brand ‘Astudio yng Nghymru’ gartref ac yn rhyngwladol

Trosolwg / o safbwynt y tîm

Mae wedi bod yn chwe mis eithriadol o brysur ond gwerth chweil i Brifysgolion Cymru, wrth i ni fynd ati i sefydlu’r prosiect, recriwtio tîm a chyflawni ein prif brosiectau cyntaf. Mae’r uchafbwyntiau hyd yn hyn yn cynnwys croesawu Gweinidog Addysg Fietnam ynghyd â dirprwyaeth o 60 o brifysgolion, ysgolion a busnesau i Gaerdydd; arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth ar gyfer cydweithio ar addysg rhwng llywodraethau Cymru a Fietnam; a sicrhau cytundeb gyda rhaglen Chevening y Swyddfa Dramor a Chymanwlad i gynnig 10 ysgoloriaeth ôl-raddedig y flwyddyn i fyfyrwyr o Fietnam sydd am astudio yng Nghymru.

Rwy’n hynod falch bod tri o gydweithiwr wedi ymuno â mi i ffurfio tîm newydd Cymru Fyd-eang! Gydag ymweliadau â Fietnam ym mis Mawrth ac Ebrill ar y gweill, yn ogystal â thaith i’r UDA ym mis Mai, gallwn edrych ymlaen at wanwyn prysur. Byddwn hefyd yn croesawu dirprwyaeth o gwnselwyr arweiniad o’r Unol Daleithiau i Gymru ym mis Mai. Erbyn mis Mehefin, byddwn wedi dynodi trydedd farchnad i’w blaenoriaethu drwy ein partneriaid yng Nghyngor Prydeinig Cymru. Ac yn olaf, gwyliwch allan am gyhoeddiadau pellach am ysgoloriaethau yn ystod y misoedd nesaf!

 

www.studyinwales.ac.uk

@StudyWales