Newyddion

Addysg Uwch Cymru yn Ymateb i Araith Bwysig y Gweinidog

“Mae Addysg Uwch Cymru yn croesawu’n gynnes gyhoeddiad y Gweinidog y cynhelir adolygiad trylwyr o becyn cyfan cymorth i fyfyrwyr, ffioedd ac ariannu ar gyfer addysg uwch. Yn sgîl y llu o newidiadau yn y trefniadau cymorth ar draws gwledydd Prydain yn y blynyddoedd diwethaf, mae hwn yn gyfle euraid i gymryd golwg strategol ar y system gyfan yng Nghymru, ar gyfer israddedigion llawn amser ond astudio rhan amser ac ôl-radd hefyd.

“Dylid canmol yr agwedd flaengar hon a gyhoeddwyd gan y Gweinidog, ac mae’n golygu mai Llywodraeth Cymru yw’r unig weinyddiaeth yng ngwledydd Prydain sy’n fodlon mynd i’r afael â chwestiwn mwyfwy emosiynol cymorth i fyfyrwyr ac ariannu ac effaith bosib hynny ar symudedd cymdeithasol. Mae ein prifysgolion yn chwarae rôl allweddol yn annog pobl o bob cefndir a phob oed i gyflawni eu potensial dysgu ac edrychwn ymlaen at adeiladu ar y berthynas adeiladol sydd gennym yn barod gyda Llywodraeth Cymru yn ystod proses yr adolygiad. Rydym yn awyddus i gyfrannu ac i chwarae rôl weithgar yn y broses er lles ein darpar fyfyrwyr, dyfodol ein prifysgolion, a chyfleoedd twf economaidd ar gyfer ein cenedl.”