Newyddion

Sut wnaeth Cymru berfformio yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019?

Dyma ddadansoddiad Chris Laity o ganlyniadau’r ACF 2019 a’r hyn y maent yn ei olygu i brifysgolion yng Nghymru.

Lansiwyd yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (ACF) yn 2005 ac mae’n arolwg blynyddol ar gyfer boddhad myfyrwyr yn y DU. Mae pob myfyriwr ar flwyddyn olaf cwrs israddedig, gan gynnwys rhai rhan-amser a llawn-amser, yn gymwys i gyfranogi. Yng Nghymru, aeth ychydig dros 16,200 o fyfyrwyr ati i gymryd rhan yn yr arolwg, gan guro record y llynedd.  Dros y blynyddoedd, anogwyd myfyrwyr i gwblhau’r arolwg mewn nifer o ffyrdd dyfeisgar, gan gynnwys addewid o gael paned o de am ddim, ymweliad gan fasgot gafr neu rodd wedi’i wneud i elusen ar ôl mynd ati i ateb y cwestiynau (ond nid o reidrwydd i gyd ar yr un pryd ).  Caiff staff eu hannog i gynyddu’r nifer o fyfyrwyr sy’n cwblhau’r arolwg gyda chystadlaethau rhyngadrannol, fel bod y set ddata mor eang a defnyddiol â phosibl.

Mae’r arolwg yn mesur boddhad myfyrwyr; gofynnir am farn myfyrwyr ar eu blwyddyn olaf ar draws nifer o faterion – yn amrywio o lais myfyrwyr i amserlennu. Yn yr arolwg, gofynnir i fyfyrwyr i ba raddau y maent yn cytuno â datganiadau fel:

 • ‘Mae’r staff yn esbonio pethau’n dda’
 • ‘Mae adborth ar fy ngwaith wedi bod yn amserol’
 • ‘Roedd cyngor da ar gael pan oedd angen i mi wneud penderfyniadau ynglŷn â fy nghwrs’
 • ‘Rydw i’n teimlo’n rhan o gymuned y staff a’r myfyrwyr’

Rhyddhawyd canlyniadau’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2019 ar 3 Gorffennafac maent yn dangos bod Cymru yn parhau i fod ar y brig o ran boddhad myfyrwyr, gyda’r sgôr uchaf, ar y cyd â Gogledd Iwerddon, ar gyfer boddhad cyffredinol. Daeth Cymru i’r brig yn arolwg 2018 gyda lefel boddhad cyffredinol o 85%, a dyna oedd y ffigwr ar gyfer Cymru eto eleni.

Yn ogystal â pherfformio’n dda o ran boddhad cyffredinol, sgoriodd prifysgolion yng Nghymru yn uchel hefyd ar draws categorïau eraill, gan ddod i’r brig neu’n gyfartal gyntaf mewn 8 o’r 11 categori a ddefnyddiwyd gan yr arolwg:

 • Yr addysgu ar fy nghwrs
 • Cyfleoedd dysgu
 • Asesu ac adborth
 • Cymorth academaidd
 • Y gymuned ddysgu
 • Llais myfyrwyr
 • Undeb y Myfyrwyr
 • Bodlonrwydd ar y cyfan

Roedd Cymru wedi cynnal neu wella ei safle ym mhob categori ac, ynghyd â Gogledd Iwerddon, dyma’r gwelliant net uchaf yn nhermau canran yn y DU.

Mae’r ffaith bod Cymru eto wedi sgorio’n uchel am foddhad myfyrwyr yn dangos bod myfyrwyr ar y cyfan yn gosod gwerth uchel ar eu profiad o astudio yng Nghymru. Mae hyn yn cyd-fynd â straeon newyddion diweddar eraill ar brofiad myfyrwyr gan gynnwys bod gan Gymru’r myfyrwyr hapusaf yn y DU. Yn benodol, mae’r canlyniadau da ar gyfer meysydd fel llais myfyrwyr yn adlewyrchu sut mae partneriaeth myfyrwyr wedi bod yn flaenoriaeth barhaus o fewn y sector addysg uwch yng Nghymru.

Mae dadleuon yn aml ynghylch cyfyngiadau’r ACFa sut y gellid ei wneud yn fwy defnyddiol – ac nid dyma’r unig ddull y mae prifysgolion yn ei ddefnyddio i fesur sut mae myfyrwyr yn teimlo am eu profiad yn y brifysgol.  Serch hynny, mae’n arf defnyddiol i brifysgolion sy’n ceisio mesur effaith y gwaith a wnânt. Mae’n helpu prifysgolion i ddeall pa rannau o brofiad myfyrwyr sy’n perfformio’n dda a beth yw’r meysydd sydd angen eu datblygu. O ystyried gwaith caled parhaus staff addysg uwch ledled Cymru i ddarparu profiad rhagorol i fyfyrwyr, rydym yn croesawu’r gydnabyddiaeth y mae canlyniadau eleni yn ei darparu.