Newyddion

Busnesau ac addysg uwch Cymru yn arwain y ffordd drwy weithio mewn partneriaeth

Busnesau ac addysg uwch Cymru yn arwain y ffordd drwy weithio mewn partneriaeth

Yr wythnos hon bydd y cytundeb partneriaeth cyntaf erioed rhwng addysg uwch a chymuned fusnes Cymru yn cael ei lansio, gyda’r nod o sicrhau mai graddedigion sy’n astudio yng Nghymru yw’r gweithwyr mwyaf arloesol a chyflogadwy yn y DU.

Mae sefydliadau allweddol ledled y sector AU, o Addysg Uwch Cymru (AUC), Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), ac UCM Cymru, wedi sefydlu partneriaeth â CBI Cymru er mwyn cynyddu lefelau cyflogaeth ymhlith graddedigion o brifysgolion Cymru ymhellach.  Drwy weithio law yn llaw â busnesau a myfyrwyr, byddant yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer lleoliadau gwaith i raddedigion, cyrsiau wedi’u cymeradwyo gan gyflogwyr, ynghyd ag ymgorffori sgiliau cyflogadwyedd mewn cyrsiau.

Mae’r gwaith wedi dechrau eisoes, ac mae’r partneriaid – ar ôl cynnal trafodaethau gyda busnesau allweddol Cymru – wedi cyhoeddi cynllun gweithredu drafft sy’n eu hymrwymo i gydweithio er mwyn:

ocynyddu nifer y lleoliadau gwaith lefel uchel, yn cynnwys darparu cyfleoedd drwy gynlluniau fel GO Wales, Twf Swyddi Cymru ac israddedigion gwyddoniaeth drwy raglen allgymorth Techniquest i ysgolion

ocynyddu argaeledd cyrsiau ym maes addysg uwch sy’n cael eu cymeradwyo gan gyflogwyr drwy ymgysylltu â chyrff sy’n cynrychioli busnes a sgiliau drwy ddatblygu’r cwricwlwm; a

osicrhau bod mwy o fodiwlau a chyfleoedd cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth ar gael i fyfyrwyr mewn prifysgolion.

Meddai’r Athro Phil Gummett, Prif Weithredwr CCAUC: “Rydym yn cyfarfod ddydd Mawrth i gyflwyno’r cytundeb arwyddocaol hwn sydd wedi’i gymeradwyo gan gyrff sy’n cynrychioli prifysgolion, myfyrwyr a busnesau yng Nghymru. Yn yr hinsawdd economaidd ansicr sydd ohoni, rydym yn ymrwymedig i gydweithio i greu graddedigion cryf, sy’n barod am waith, tra’n rhoi hwb i argaeledd ac ystod y swyddi i raddedigion. Yn ogystal, mae lefelau sgiliau gwell ac uwch yn hanfodol i wella cynhyrchiant Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio ar syniadau newydd yn ogystal ag adeiladu ar lwyddiant cynlluniau cyfredol fel ein rhaglen flaenllaw ar gyfer cyflogaeth i raddedigion, GO Wales.”

Gan wneud sylwadau am y Cytundeb ar Sgiliau a Chyflogadwyedd i Gymru ychwanegodd Amanda Wilkinson, Cyfarwyddwr Addysg Uwch Cymru: “Mae myfyrwyr yn disgwyl swyddi lefel uchel o ansawdd da pan fyddant yn graddio. Drwy weithio law yn llaw â CBI Cymru, UCM Cymru, a CCAUC, i roi’r cynllun gweithredu hwn ar waith, byddwn yn datblygu’r ystod o sgiliau cyflogaeth sydd ar gael i’n graddedigion ar draws sector AU Cymru ymhellach. Yn hanfodol, bydd gan gyflogwyr Cymru fynediad at rai o raddedigion mwyaf arloesol yn unrhyw ran o’r DU.”

Dywedodd Emma Watkins, Cyfarwyddwr CBI Cymru: Mae’r rhain yn amserau heriol i raddedigion sy’n chwilio am swydd ar ôl y brifysgol. Er y gall gradd o’r brifysgol fod yn sylfaen ragorol ar gyfer gyrfa i raddedigion, mae cyflogwyr yn ffafrio myfyrwyr sydd hefyd wedi datblygu ystod o wybodaeth a sgiliau ymarferol – sef y sgiliau cyflogadwyedd sy’n werthfawr i fusnesau.

“Mae’r bartneriaeth bwysig hon yn dod â chyflogwyr, addysg uwch a myfyrwyr at ei gilydd, a fydd yn gam o’r ffordd tuag at fynd i’r afael â’r her o ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd. Mae angen i fusnesau chwarae eu rhan yn y gwaith o nodi anghenion sgiliau, datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr a gweithio gyda phrifysgolion i’w helpu i feithrin graddedigion sy’n meddu ar y cymysgedd cywir o sgiliau.  Dyna pam bod CBI yn falch o fod yn rhan o’r cytundeb hwn, ac edrychwn ymlaen at weithio’n agos gyda’n partneriaid i gyflenwi’r sgiliau cyflogadwyedd i raddedigion heddiw, a swyddi’r dyfodol.”

Dywedodd Luke Young, Llywydd UCM Cymru: “Mae Cymru’n llawn talent a photensial ond mae’n amlwg ei fod yn gyfnod anodd i raddedigion sy’n chwilio am gyflogaeth. Felly, mae ond yn iawn bod y sectorau addysg a busnes yn cydweithio gyda’r nod o ddatblygu cyfleoedd a rhagolygon. Bydd hyn o fudd i’r unigolyn, yr economi a’r gymdeithas ehangach. Mae NUS Cymru yn falch iawn o fod yn rhan o’r bartneriaeth hon ac rydym yn edrych mlaen at sicrhau effaith gadarnhaol yn y maes hwn.”

Dywedodd Y Dirprwy Weinidog Sgiliau, Jeff Cuthbert: “Mae myfyrwyr yn disgwyl swyddi o ansawdd da pan fyddant yn graddio ac mae ein cyflogwyr yn chwilio am raddedigion arloesol sy’n meddu ar y sgiliau angenrheidiol i’w helpu i gystadlu mewn economi fyd-eang. Bydd y fframwaith hwn yn ein helpu i sicrhau bod hynny’n digwydd yng Nghymru, a bydd hefyd yn gwneud cyfraniad cryf tuag at waith Llywodraeth Cymru o gyflenwi’r polisïau economaidd. Mae’n galonogol iawn gweld amrywiaeth mor eang o bartneriaid yn cydweithio er mwyn datblygu’r fframwaith hwn.”