Newyddion

Open letter on EU Structural Funds

Tachwedd 2019

Annwyl Ymgeiswyr y Pleidiau Seneddol,

Er bod llawer o’r materion allweddol sy’n effeithio ar bobl a lleoedd yng Nghymru wedi’u datganoli, mae yna feysydd lle mae penderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU a Senedd y DU yn arwain at ddeilliannau uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Mae hyn yn cynnwys sut mae’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd a’r sut mae Llywodraeth y DU yn mynd ati i gyflenwi cyllido Ewropeaidd. Mae arian Strwythurol a Buddsoddiad Ewropeaidd yn chwarae rhan bwysig yng Nghymru. Mae’n cynnal:

  • ymchwil ac arloesedd
  • y cymunedau mwyaf difreintiedig
  • pobl ifanc ac oedolion sy’n ceisio gwella eu sgiliau, canfod swyddi ac adeiladu gyrfaoedd
  • rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy

Mae’r arian yma hefyd yn rhan bwysig o helpu i dyfu busnesau a’r economi yng Nghymru drwy strwythurau fel gwasanaeth cymorth Busnes Cymru a ffynonellau cymorth eraill.

Bydd yr arian Ewropeaidd a ddaw i Gymru oddeutu £2 biliwn yn y cyfnod 2014-2020. Fe’i defnyddiwyd mewn amryw o ffyrdd: o gynorthwyo busnesau bach gyda myfyrwyr meistr a PhD i brosiectau seilwaith mawr; o gynnig cefnogaeth i’r rhai mwyaf difreintiedig yn ein cymdeithas gyda sgiliau a phrentisiaethau i ddod o hyd i ffyrdd newydd o storio a chludo ynni. Mae’r cyllid hwn yn bwysig ym mron bob agwedd o fywyd, i bobl o bob oed a chefndir.

Rydym yn galw ar bob plaid wleidyddol i sicrhau bod cyllido ar gael yn lle’r arian a ddaw o gronfeydd strwythurol ar hyn o bryd. Mae Llywodraeth bresennol y DU wedi addo sefydlu ‘Cronfa Ffyniant a Rennir’ i gymryd lle’r cyllido yma. Rhaid i unrhyw arian o Gronfa Ffyniant a Rennir gael ei ddatganoli o’r cychwyn cyntaf, a dylai weithredu ar fodel yn seiliedig ar anghenion.

Mae ffyniant Cymru, y gwaith a gyflawnir gan ein busnesau, darparwyr addysg, ac elusennau, ynghyd â llawer o’r ffyrdd y mae ein pobl ifanc yn cael eu cynorthwyo, yn dibynnu ar yr arian hwn.

Yn gywir,

 

Ben Cottam, Pennaeth Materion Allanol, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

David Hagendyk, Cyfarwyddwr Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru

Heather Myers, Prif Weithredwr Siambr Fasnach De a Chanolbarth Cymru

Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru

Yr Athro Julie Lydon OBE, Cadeirydd Prifysgolion Cymru

Margaret Phelan, Swyddog Cymru Undeb y Brifysgol a’r Coleg (UCU)

Rob Simkins, Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru

Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Kieron.Rees@uniswales.ac.uk