Paratoi myfyrwyr Cymru ar gyfer byd gwaith…

Mae prifysgolion yn chwarae rôl allweddol yn darparu myfyrwyr â’r sgiliau y maen nhw a’u cyflogwyr eu hangen, ac yn ehangu gweithlu medrus Cymru.

Mae 92% o raddedigion cyrsiau gradd gyntaf llawn amser yng Nghymru unai’n gyflogedig neu mewn astudiaethau pellach chwe mis ar ôl gadael. Wrth edrych ar beth mae graddedigion yn gwneud tair blynedd a hanner ar ôl graddio, gweler fod y rhan helaeth mewn cyflogaeth llawn amser.

Er bod yr ystadegau hyn eisoes yn uwch na’r cyfartaledd dros Brydain, nod y Cytundeb ar Sgiliau a Chyflogadwyedd i Gymru – a lansiwyd  ar y cyd ag ystod o bartneriaid yng nghymuned addysg uwch a busnes – yw adeiladu ar y ffigurau hyn drwy sicrhau mai graddedigion o brifysgolion Cymru yw’r gweithwyr mwyaf arloesol, creadigol a chyflogadwy yn y Deyrnas Unedig.

Ar hyn o bryd caiff 92% o raddedigion o gyrsiau gradd gyntaf amser llawn yng Nghymru eu cyflogi o fewn chwe mis i adael addysg uwch..

Fel gweddill Prydain, mae Cymru wedi datblygu set o bolisïau’n ddiweddar i helpu busnesau (yn enwedig busnesau bach a chanolig – BBaCh – SMEs) i oroesi’r dirwasgiad presennol a gosod y sylfeini ar gyfer adferiad economaidd parhaus. Mae sicrhau cyflenwad swyddi i raddedigion yn allweddol i’r weledigaeth hon. Nid agenda elitaidd er budd lleiafrif bychan yw gwella sgiliau cyflogadwyedd, ond mater o greu gweithlu medrus iawn ac economi iachach i Gymru, a hynny er lles pawb.

Gyda chynllun gweithredu cynhwysfawr yn gefn iddynt, dyma rai blaenoriaethau allweddol:

  • Cynyddu nifer y lleoliadau gwaith lefel uchel, gan gynnwys darparu cyfleon drwy gynlluniau fel GO Wales, Twf Swyddi Cymru ac i israddedigion gwyddoniaeth drwy raglen allgymorth Techniquest i ysgolion
  • Sicrhau bod mwy o gyrsiau ar gael ym maes addysg uwch sydd wedi’u cymeradwyo gan gyflogwyr drwy eu cael i ymwneud â chyrff sy’n cynrychioli busnes a sgiliau yn ystod proses datblygu’r cwricwlwm
  • Darparu mwy o fodiwlau a chyfleon cyflogadwyedd ac entrepreneuriaeth i fyfyrwyr mewn prifysgolion.

I weld y cynllun gweithredu llawn ewch i www.hefcw.ac.uk

Ffordd arall y mae’r sector addysg uwch yng Nghymru’n cydweithio i sicrhau bod ei raddedigion yn fwy cyflogadwy yw drwy’r cynllun HEAR (Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch). Dogfen electronig yw’r adroddiad HEAR sy’n rhoi gwybodaeth fanwl am yr hyn y mae myfyriwr wedi’i ddysgu a’i gyflawni, a hynny’n ategol at y dosbarthiad gradd traddodiadol. Mae prifysgolion Cymru wedi cytuno ag egwyddorion y cynllun HEAR ac wedi ymrwymo i weithio tuag at ddarparu’r ddogfen newydd hon i holl raddedigion Cymru.

Yr hyn sydd mor wahanol am y cynllun HEAR yw y bydd gan raddedigion, yn ogystal â’u gradd, gofnod nid yn unig o bob gradd a chredyd unigol a gawsant, ond manylion hefyd am weithgaredd anacademaidd, fel cadeirio clybiau a chymdeithasau neu redeg papur newydd y myfyrwyr.

Mae hyn wedi’i groesawu gan gyflogwyr, oherwydd am y tro cyntaf fe gânt ddarlun mwy crwn o’r cyn-fyfyriwr a bydd yn helpu prifysgolion yn eu hymgais i roi mymryn o fantais ychwanegol i raddedigion o Gymru yn y farchnad swyddi.