International Students Image

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae Cymru yn profi i fod yn gyrchfan hynod o ddeniadol i fyfyrwyr rhyngwladol, drwy gynnig profiad croesawgar, unigryw a chyffrous. Mae myfyrwyr rhyngwladol yn cyfoethogi profiad myfyriwr, yn gwella dysgu, ac yn helpu paratoi graddedigion Cymreig ar gyfer y farchnad lafur rhyngwladol mewn ystod o leoliadau diwylliannol. Yn y flwyddyn academaidd 2013-14, roedd myfyrwyr rhyngwladol yn cyfateb i 19% o boblogaeth myfyrwyr Cymru, gyda dros 25,000 yn astudio yma o fwy na 145 o wledydd y byd.

Mae myfyrwyr rhyngwladol yn cyfrannu’n sylweddol at ffyniant economaidd, yn ogystal â diwylliannol, Cymru. Yn 2014, ynghyd â gwariant eu hymwelwyr, cynhyrchodd myfyrwyr tramor £530 miliwn o enillion allforio, sy’n gyfwerth i 4% o holl allforion Cymru, gan greu 7,600 o swyddi a chynhyrchu ryw £400m o GVA Cymreig dros yr un cyfnod.

Mae prifysgolion Cymru’n gweithio’n galed i gefnogi myfyrwyr rhyngwladol drwy gydol eu profiad o astudio yma – o gymorth cyfnodau cyn-cyrraedd a chyn-sesiynol, hyd at raddio a thu hwnt. O ganlyniad i’r cysylltiadau cymdeithasol a diwylliannol maen nhw’n gwneud yn y brifysgol, mae’r myfyrwyr rhyngwladol yn cadw perthynas glos â Chymru unwaith eu bod wedi graddio. Mae rhwydwaith Cymru o alumni yn ymddwyn fel llysgenhadon tramor cadarnhaol, yn ffurfio a datblygu cysylltiadau pwysig rhwng Cymru ac ystod o fusnesau a chysylltiadau byd-eang.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chyfleoedd astudio ym mhrifysgolion Cymru, ewch i www.studyinwales.ac.uk neu lawrlwythwch y llyfryn A studio yng Nghymru.

Symudedd Allanol

Nid yw rhyngwladoli ym myd addysg uwch yn golygu recriwtio myfyrwyr rhyngwladol i ddod ac astudio yng Nghymru yn unig. Cefnogir myfyrwyr a staff yng Nghymru i fod yn symudol yn rhyngwladol – gall hyn fod drwy ail-leoli i wlad arall am gyfnod, neu drwy ymwneud â chyfoedion rhyngwladol. Mae symudedd rhyngwladol yn galluogi myfyrwyr a staff i arddangos eu meddylfryd byd-eang, datblygu ieithoedd tramor a gwella eu hymwybyddiaeth diwylliannol rhyngwladol – gyda phob elfen yn elwa economi a chymunedau Cymru.

Mae Prifysgolion Cymru yn cefnogi’ Strategaeth Symudedd Allanol y DU, sydd wedi’i reoli gan Uned Addysg Uwch Rhyngwladol y DU. Mae mwy o wybodaeth ar gyfleoedd symudedd allanol ar gael yma.

Cydweithrediad Ymchwil Rhyngwladol

Mae Cymru hefyd yn gyrchfan deniadol i ysgolheigion ledled y byd i gydweithio ar ymchwil sy’n torri tir newydd. Mae canlyniadau diweddar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2014 wedi cadarnhau safle prifysgolion Cymru fel cyrchnod rhyngwladol ar gyfer cydweithio, gyd mwy na thri chwarter o’r ymchwil a gyflwynwyd yn cael ei ddyfarnu’n ‘fyd arweiniol’ neu’n ‘rhyngwladol ragorol’. Gallwch ddod i hyd i fwy o wybodaeth ar ymchwil yng Nghymru yma.

Cymru Fyd-eang

O ystyried effaith economaidd a diwylliannol sylweddol gweithgarwch rhyngwladol prifysgolion Cymreig, mae Prifysgolion Cymru wedi ymuno â Llywodraeth Cymru, Cyngor Prydain Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i ffurfio partneriaeth ‘Cymru Ryngwladol’. Mae’r prosiect, sy’n anelu i roi hwb i recriwtio myfyrwyr a chydweithio ymchwil rhyngwladol, yn hyrwyddo prifysgolion Cymreig mewn marchnadoedd tramor allweddol. Y nod yw adeiladu mentrau cydweithredol newydd ac i gynyddu gwelededd Cymru dramor, a thrwy hynny ddenu mewnfuddsoddiad pellach. Bydd y rhaglen yn gweithredu teithiau allanol ar y cyd, ymweliadau mewnol a gweithgarwch hyrwyddol pellach drwy ddarpariaeth o’r  brand ‘Astudio yng Nghymru’. Bydd y bartneriaeth yn ffocysu ei weithgaredd am dair blynedd gyntaf y prosiect yn yr Unol Daleithiau a Fietnam.