WISE Cymru – Creu partneriaeth ystyrlon

Sefydlwyd Menter Cymru ar gyfer Ymgysylltu â Myfyrwyr (WISE) yn 2009 fel menter i rannu arfer gorau dulliau ymgysylltu â myfyrwyr yng Nghymru.

Yn 2014 lansiwyd datganiad Partneriaeth Addysg Uwch yng Nghymru gan y sector addysg uwch yng Nghymru, gan wneud Cymru  y wlad gyntaf yn y DU i gytuno ar ymrwymiad i bartneriaeth draws-sector.  Newidiwyd enw’r fenter hefyd i adlewyrchu esblygiad y datganiad cenhadol, sef i gyflawni partneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Mae prosiect newydd Wise Cymru yn gydweithrediad draws-sector ac yn cynnwys y partneriaid canlynol:

  • Undeb Myfyrwyr Cymru (UCM Cymru)
  • Prifysgolion Cymru
  • Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
  • Quality Assurance Agency (QAA)
  • Colegau Cymru
  • Llywodraeth Cymru
  • Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Ariannir Wise Cymru gan gyfraniadau o HEFCW, QAA, naw sefydliad addysg uwch, Llywodraeth Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Amlinellir rhai o feysydd gwaith allweddol Wise Cymru ar gyfer 2015/16 isod:

Cynlluniau gweithredu wedi’u teilwra

Mae Wise Cymru yn gweithio â phob sefydliad addysg uwch ac undeb myfyrwyr yng Nghymru, a’u cefnogi gyda’u blaenoriaethau sy’n ymwneud â phartneriaethau myfyrwyr ac ymrwymiad drwy’r flwyddyn. Er enghraifft, gall blaenoriaethau gynnwys  gweithio â myfyrwyr, cynnwys myfyrwyr yn nyluniad y cwricwlwm neu ymgorffori Adroddiadau Ansawdd Blynyddol.

Datganiadau Partneriaeth

Ochr yn ochr â’r rhaglen gefnogaeth wedi’i theilwra mae cefnogaeth bellach ar gael i bob sefydliad addysg uwch ac undeb myfyrwyr i greu a datblygu ac/neu adolygu eu datganiadau partneriaeth.

Rhwydwaith partneriaeth Staff Addysg Uwch

Wedi’i lansio ym Mehefin 2015, mae’r Rhwydwaith Partneriaeth Staff Addysg Uwch yn cynnig y cyfle i archwilio syniadau i ddatblygu ac ymgorffori ymarferion yn eu sefydliadau i aelodau staff sy’n gyfrifol am bartneriaeth myfyrwyr, a thrafod unrhyw sialens y maen nhw’n eu hwynebu o fewn eurôl. Gall staff hefyd elwa o sesiynau â siaradwyr gwadd o ledled y DU mewn meysydd o ddiddordeb fel y nodwyd gan y rhwydwaith.

Cynadleddau Blynyddol

Mae’r Gynhadledd Cynrychiolydd Cwrs, gaiff ei chynnal yn Chwefror bob blwyddyn, yn darparu cyfle i gynrychiolwyr cwrs i ddatblygu eu gwybodaeth a’u sgiliau, wrth drafod eu syniadau a phrofiadau gyda myfyrwyr ledled Cymru.

Mae’r Gynhadledd Partneriaeth i Gymru, gynhelir ym Mai, yn ffocysu ar rannu ymarfer a phrofiadau da ar draws y sector, ac yn cynnig i staff a swyddogion myfyrwyr y cyfle i fynychu gweithdai a seminarau ar themâu testunol o fewn partneriaeth myfyrwyr.

Rhaglen Adolygu Cymheiriaid

Dyluniwyd y Rhaglen Adolygu Cymheiriaid i alluogi sefydliadau i weithio mewn parau i adolygu ymarferiadau ei gilydd mewn maes o ddiddordeb cyffredin o fewn partneriaeth myfyrwyr, fel y gallant gynnig cyngor i’w gilydd a gweithio ynghyd i ddatblygu eu gwaith yn y maes hwnnw.

Llwybrau i Bartneriaeth ar gyfer Addysg Uwch

Mae Wise Cymru hefyd yn gweithio ar draws addysg uwch ac addysg bellach yng Nghymru, ac eleni maen nhw’n cefnogi’r sefydliadau addysg bellach i hunanasesu eu fframweithiau a gweithgareddau ymglymiad dysgwr gan ddefnyddio pecyn cymorth diagnostig. Cynigir cefnogaeth bellach wedyn i golegau i wella’r gweithgarwch a’r fframweithiau hyn, yn seiliedig ar ganlyniadau’r broses ddiagnostig.

Manylion cyswllt

Jessica Rumble, Prif Ymgynghorydd – Wise Cymru: jessica.rumble@nus-wales.org.uk

Dan Roberts, Cydlynydd Wise Cymru: daniel.roberts@nus-wales.org.uk

Gwefan: www.wisewales.org.uk/cy

Trydar:  @Wise_Cymru / @Wise_Wales