Prifysgolion Cymru – wedi ymrwymo i Ehangu Mynediad Mae’n fater

Mae ehangu mynediad yn golygu creu mwy o gyfleoedd i bobl o gefndiroedd o bob math fanteisio ar addysg uwch. Mae prifysgolion yng Nghymru wedi ymrwymo i sicrhau y dylai unrhyw un a chanddynt y dyfalbarhad, y sgiliau a’r awydd i fanteisio ar addysg uwch allu gwneud hynny.

Nid mater o niferoedd yw ehangu mynediad, ac ni ddylai chwaith ymwneud yn unig â darpar fyfyrwyr o un gymuned benodol. Ni ddylai chwaith olygu ‘faint’ neu ‘pa ganran’ o gymunedau ellir eu cofrestru. Mae’n golygu llawer mwy na hynny. Mae’n fater o gynnig i bob person, waeth beth yw eu hamgylchiadau, y cyfle i fanteisio ar gyfle dysgu ar lefel uwch sy’n addas, perthnasol a gwerthfawr.

Mae prifysgolion yng Nghymru yn gwneud yn dda o ran ehangu mynediad. Mae ffigyrau diweddar yn dangos:

 

  • Fod ein prifysgolion yn parhau i gynnwys canrannau uwch o fyfyrwyr o’r grwpiau mwyaf tangynrychioledig o gymharu â’r DU yn gyffredinol
  • Y daeth dros 92% israddedigion newydd ifanc llawn-amser i addysg uwch yng Nghymru oysgolion neu golegau’r wladwriaeth – sy’n fwy na’r DU yn gyffredinol
  • Fod canran yr israddedigion newydd ifanc llawn-amser o gymunedau cyfranogiad isel yn fwy na 13% – yn uwch na’r ffigwr ar gyfer y DU
  • Fod dros 20% o israddedigion newydd llawn-amser yn fyfyrwyr aeddfed. Nid oedd gan dros 16% ohonynt unrhyw brofiad addysg uwch blaenorol ac roeddent o gymuned cyfranogiad isel – sy’n uwch na’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol
  • Nad oedd gan dros 10% o israddedigion newydd rhan-amser unrhyw brofiad addysg uwch blaenorol, a’u bod o gymuned cyfranogiad isel – sy’n uwch na’r DU
  • Fod canran yr israddedigion llawn-amser sy’n derbyn Lwfans i Fyfyrwyr Anabl dros 7% – sy’n uwch na’r gyfran ar gyfer y DU yn gyffredinol.

 

Mae’n fater o gynnig i bob person, waeth beth yw eu hamgylchiadau, y cyfle i fanteisio ar gyfle dysgu ar lefel uwch

Mae prifysgolion, ysgolion a cholegau, yn gweithio mewn partneriaeth â llywodraeth ac asiantaethau eraill, oll yn chwarae eu rhan trwy helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau lefel uwch, sy’n eu cynorthwyo i gael swyddi da, ac yn ei dro yn cyfrannu at dorri cylch tlodi. Mae gwaith yn gallu cynnig ffordd allan o dlodi, ac mae gan brifysgolion rôl ganolog yn datblygu sgiliau lefel uwch, sy’n galluogi graddedigion i gael swyddi.

Yng Nghymru, rydym yn falch fod 91% o raddedigion o gyrsiau gradd gyntaf llawn-amser yn cael gwaith o fewn chwe mis i adael prifysgol – sy’n uwch na’r cyfartaledd ar gyfer y DU. Hefyd, mae gan Gymru hanes da iawn am ehangu mynediad, ac wrth i dechnoleg newydd a darpariaeth hyblyg ddatblygu, mae’r sector yn anwesu’r cyfleoedd hyn er mwyn gwella ei ymdrechion ymhellach. Mae prifysgolion yn edrych ar sut mae datblygiadau mewn darpariaeth dysgu agored ac ar-lein yn rhoi cyfle i’r sector weithio gyda disgyblion oed ysgol o bob cefndir, gan gynnwys rhai o gymunedau cyfranogiad isel. Mae’r adnoddau a’r cyrsiau agored ac ar-lein hyn yn rhoi cyfle inni ddod â phrofiad deunyddiau addysg uwch yn uniongyrchol at ddysgwyr anhraddodiadol.

Er bod modd gwneud mwy, mae prifysgolion yn darparu nifer fawr o weithgareddau gwahanol er mwyn ehangu mynediad. Mae’r rhain yn cynnwys: rhaglenni cyfleoedd talent; gweithio gydag ysgolion i godi dyheadau a chael gwared â rhwystrau tybiedig; sesiynau haf preswyl sy’n cynnig rhaglen academaidd a chymdeithasol i ddatblygu sgiliau; canolfannau ymchwil sy’n ceisio lleihau anghydraddoldebau addysgol; clybiau gwaith cartref sy’n cefnogi plant gyda’u gwaith cartref ac wrth baratoi ar gyfer arholiadau; cyfleoedd astudio lleol, gan gynnwys cyrsiau cryno sy’n cael eu darparu’n hyblyg er mwyn diwallu anghenion myfyrwyr a chyflogwyr; a chynlluniau sy’n cysylltu graddedigion a chyflogwyr i helpu cyflogwyr yng Nghymru i allu manteisio ar sgiliau lefel uwch a syniadau blaengar.

Ni ddylai caledi economaidd rwystro unigolion rhag manteisio ar addysg uwch. Os ydym yn mynd i sicrhau y gall addysg greu cyfiawnder cymdeithasol i Gymru, mae angen cydweithio sy’n cychwyn pan mae plentyn yn mynd i mewn i’r system addysg, ac sy’n darparu cymorth a chefnogaeth trwy gydol bywyd unigolyn.