Newyddion

Yr Athro Colin Riordan yn trafod lansiad Datganiad Partneriaeth

Dros y degawd diwethaf, mae’r tirlun addysg uwch wedi gweld nifer o newidiadau arwyddocaol. Wrth i’r tirlun hwn gael ei drawsnewid, felly hefyd y mae’r ffordd yr ydym yn rhyngweithio â’n myfyrwyr. Erbyn hyn mae llais y myfyriwr yn chwarae rhan hollbwysig yn y ffordd a weithiwn.

Mae ymgysylltu â myfyrwyr yn cwmpasu’r ffordd y gall myfyrwyr ddod yn bartneriaid gweithredol yn y broses o lunio eu profiadau dysgu. Gall myfyrwyr fod yn bartneriaid ar bob lefel o addysg uwch – o lunio eu dysgu personol eu hunain i ddylanwadu ar waith cynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm, o symbylu datblygiadau yn eu hysgol neu adran i gyd-ddatblygu polisi prifysgol gyfan, a dylanwadu hyd yn oed ar wneuthurwyr polisi ar y lefel genedlaethol.

Ledled Cymru, mae myfyrwyr yn ymgysylltu o ddifrif ar bob lefel yn eu prifysgolion, ac mae’r dyddiau pan nad oedd myfyrwyr ond yn gweld eu his-ganghellor ar ddiwrnod graddio wedi hen ddiflannu! Mae myfyrwyr heddiw eisiau mwy o gysylltiad â gwneuthurwyr penderfyniadau, ond maen nhw hefyd eisiau gwell cysylltiad. Dyna pam y mae prifysgolion ar draws Cymru yn gwneud cymaint mwy na bodloni ar roi gwybodaeth i fyfyrwyr a’u holi am eu profiadau. Rydym yn gweithio i sicrhau bod myfyrwyr yn cyfrannu’n uniongyrchol at arwain, rheoli, datblygu a chyflawni eu profiadau dysgu.

Mae heddiw yn gam pwysig yn ein taith tuag at wreiddio’r dull partneriaeth hwn o weithio gyda myfyrwyr. Heddiw, ar ran Addysg Uwch Cymru, llofnodais ddatganiad ar gyfer y sector cyfan ar bartneriaeth. Mae’r datganiad yn esbonio’r hyn a olygwn wrth bartneriaeth mewn addysg uwch, ac mae’n cydnabod fod partneriaeth yn brofiad unigryw i bob prifysgol, pob undeb myfyrwyr a phob myfyriwr.

Os yw partneriaeth yn mynd i ffynnu, mae’n rhaid inni annog proses o ddatblygu cymuned addysg uwch gynhwysol. Un sy’n seiliedig ar bobl yn parchu ei gilydd ac ar gydweithio. Mae addysg uwch yng Nghymru wedi cymryd camau breision yn barod tuag at yr agenda partneriaeth hwn. Mae gan bob prifysgol yng Nghymru Siarter Myfyrwyr, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â’i myfyrwyr. Mae gan bob prifysgol yng Nghymru o leiaf un myfyriwr ar ei chorff llywodraethol. Mae pob prifysgol yng Nghymru yn cymryd rhan yn y fenter gwella ansawdd Cyfeiriadau’r Dyfodol, y mae Myfyrwyr yn Bartneriaid yn thema allweddol ynddi. Mae pob prifysgol yng Nghymru yn anwesu partneriaeth.

Mae myfyriwr yr 21ain ganrif yn frwdfrydig, yn ymrwymedig ac yn awyddus i ymgysylltu. Mae myfyrwyr yn cynnig dimensiwn a safbwynt ychwanegol i drafodaethau, ac mae hyn yn gallu bod yn fuddiol iawn, a dyna pam rwyf wrth fy modd fod Cymru’n anwesu partneriaeth. Mae partneriaeth yn ddiwylliant ac yn ethos, a chredwn fod Cymru’n arwain y ffordd yn ein dull o weithio.

I ddarllen y datganiad llawn: Datganiad Partneriaeth

Athro Colin Riordan
Cadeirydd, Addysg Uwch Cymru