Newyddion

Bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru’n parhau’n gadarn

Mae 84% o fyfyrwyr Cymru’n fodlon ar eu darpariaeth addysg uwch yn gyffredinol, yn ôl yr arolwg diweddaraf o brifysgolion a cholegau addysg bellach. Mae’r arolwg, sydd bellach yn ei nawfed flwyddyn, yn dangos bod bodlonrwydd naill ai wedi gwella neu wedi aros yr un peth ers 2012 ar draws yr holl gategorïau a gwmpesir gan yr arolwg. Mae’r Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr, sy’n cwmpasu Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a rhai sefydliadau yn yr Alban, yn ystyried barn mwy myfyrwyr llawn amser a rhan amser sy’n astudio yn eu blwyddyn olaf ym mhrifysgolion a cholegau addysg bellach Cymru. Bu cynnydd ym meysydd adnoddau dysgu, undebau myfyrwyr, asesu ac adborth a chymorth academaidd. Mae bodlonrwydd myfyrwyr ar asesu ac adborth a chymorth academaidd bellach wedi gwella 8% ers dechrau’r arolwg. Meddai Dr David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC:

“Mae bodlonrwydd myfyrwyr yng Nghymru yn parhau’n gadarn mewn amgylchedd newidiol. Mewn gwirionedd, mae bodlonrwydd – a fu’n uchel yn gyson ers dechrau’r arolwg – ar ei lefel uchaf erioed yng Nghymru.

“Mae ein sector addysg uwch yn rhagweld anghenion ei fyfyrwyr, ac mae’n parhau i roi’r pwys mwyaf ar brofiad y myfyriwr. Cymru oedd y wlad gyntaf yn y DU lle roedd gan bob sefydliad AU siarter myfyrwyr ar waith, sy’n gadael i fyfyrwyr wybod beth y gellir ei ddisgwyl ganddynt. “Rydym yn edrych ymlaen at barhau â pherfformiad cryf yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod, a gweld cynnydd pellach mewn bodlonrwydd ar asesu ac adborth a chymorth academaidd.” 

Dywedodd llefarydd ar ran Addysg Uwch Cymru: “Mewn blwyddyn sydd wedi gweld newidiadau sylweddol yn strwythur ein prifysgolion yng Nghymru, o ran cyfuno ac ailgyflunio, mae’r canlyniadau hyn yn dangos nad yw’r ffocws ar ddysgu ac addysgu rhagorol wedi gwanhau, a bod y bodlonrwydd ar bob un o’r categorïau a gwmpesir yn yr arolwg hwn naill ai wedi gwella neu wedi parhau’n gyson. Wrth i ni ddechrau cyfnod o sefydlogrwydd gyda nifer llai o brifysgolion cryfach, edrychwn ymlaen at adeiladu ar y canlyniadau hyn ymhellach er mwyn parhau i sicrhau rhagoriaeth, nid yn unig ym maes dysgu ac addysgu, ond ar draws profiad y myfyriwr yn gyfan.”

Meddai Stephanie Lloyd, Llywydd UCM Cymru: “Rydym yn hapus gyda’r canlyniadau. Mae’n bwysig iawn i ni fod myfyrwyr yn fodlon â’u cyfnod yn y brifysgol. Fodd bynnag, ni allwn fod yn or-hyderus yng Nghymru. Mae’n rhaid i ni barhau i edrych yn ofalus ar wir ystyr profiad myfyrwyr, a’i wella ar gyfer pob myfyriwr.”

Dywedodd Katherine Bluck, a raddiodd yn 2013 gyda gradd 2:1 BA (Anrh) mewn Ffrangeg ac Eidaleg o Brifysgol Abertawe: “Ni fyddwn wedi dewis gwneud fy ngradd yn unrhyw le arall! Roedd pawb yn Abertawe’n gyfeillgar iawn, ac roeddwn i’n teimlo’n gartrefol iawn yno ar unwaith. Roedd darlithwyr y Brifysgol yn groesawgar ac yn barod iawn eu cymorth. Roedd y dosbarthiadau wedi’u strwythuro’n ddigon da fel nad oeddech chi’n teimlo ar goll yng nghanol pawb, ac y gallech gael cymorth un i un pe bai ei angen arnoch. Roedd y flwyddyn dramor wedi fy helpu i feithrin hyder, diolch i’r cysylltiadau gwych a oedd gan y Brifysgol gyda’r gwledydd eraill.” Bydd data’r ACF ar gael ar Unistats.com ar 19 Medi . Mae Unistats yn helpu myfyrwyr sy’n ymchwilio i addysg uwch gymharu gwybodaeth am bynciau a sefydliadau gwahanol.

Data cymharol ar gyfer pob categori a gwmpesir gan yr arolwg (data AU ac AB wedi eu cyfuno)

Cwestiynau 2012 DU
%
2012 Cymru
%
2013 DU
%
2013 Cymru
%
1-4 Yr addysgu ar fy nghwrs 86 85 86 85
5-9 Asesu ac adborth 70 68 72 70
10-12 Cymorth academaidd 79 79 80 80
13-15 Trefniadau a rheoli 77 76 78 76
16-18 Adnoddau dysgu 82 80 84 81
19-21 Datblygiad personol 81 81 82 81
22 Boddhad cyffredinol 85 84 85 84
24 Undeb y Myfyrwyr 66 69 67 70
25-30 Lleoliadau ymarferol gyda’r GIG 85 89 86 90