Astudiaeth achos

Cross University Collaborations     Nôl i brifysgolion

Technoleg Gweithgynhyrchu Gynaliadwy Uwch: Ymgorffori technolegau blaengar a chynaliadwy i weithgynhyrchu yng Nghymru

  • Cefnogi ysgogi syniadau yn sector gweithgynhyrchu Cymru gan fanteisio i’r eithaf ar y cyfoeth o ymchwil o’r radd flaenaf ym mhrifysgolion Cymru mewn cydweithrediadau agos gyda’r diwydiant.
  • Cefnogodd y prosiect fwy na 250 o fentrau o Gymru yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd yn 2010-2015, gyda cham dau yn rhedeg nes 2020.
  • Wedi creu effaith economaidd sydd werth mwy na £200 miliwn yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd sy’n dangos bod elw eithriadol o dros £8 o effaith economaidd wedi’i gyflawni ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd.

Mae Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Uwch (ASTUTE) yn cefnogi ysgogi syniadau yn sector Gweithgynhyrchu Cymru drwy ddarparu adnoddau, cyfleusterau, cyngor ac arweiniad sy’n manteisio’ u’r eithaf ar y cyfoeth o ymchwil o’r radd flaenaf ym Mhrifysgol Cymru mewn cydweithrediadau agos gyda’r diwydiant. Mae’n gydweithrediad rhwng pedwar o brifysgolion Cymru; Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Aberystwyth a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Yn ei rownd gyntaf o gyllid (2010-2015), fe wnaeth y prosiect gefnogi mwy na 250 o fentrau yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, gan eu cynorthwyo tuag at gynaliadwyedd hirdymor chystadleurwydd. Y gwelliannau mwyaf amlwg a brofwyd gan gwmnïau oedd prosesau gwell, ymchwil a datblygiadau cyflymach, rhagolygon twf gwell a datblygiadau cynnyrch newydd. Daeth y gwerthusiad terfynol o gam cyntaf ASTUTE i’r casgliad bod ei waith wedi creu effaith economaidd sydd werth llawer mwy na £200 miliwn yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd sy’n dangos bod elw eithriadol o dros £8 o effaith economaidd wedi’i gyflawni ar gyfer pob £1 a fuddsoddwyd.

Mae Cam 2 (2015-2020) wedi’i ariannu yn rhannol gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru. Bydd ASTUTE 2020, y prosiect pum mlynedd, yn cefnogi ymchwil, datblygiad ac arloesedd diwydiannol drwy academyddion o’r radd flaenaf a thîm o arbenigwyr technegol a rheolwyr prosiect hynod gymwys.

Dyluniwyd ASTUTE 2020 i ddylunio twf yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd drwy ddefnyddio uwch dechnolegau peirianneg ar gyfer heriau gweithgynhyrchu, gan sbarduno ymchwil, datblygu ac arloesi. Bydd ASTUTE 2020 yn cydweithio gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu gwerth uchel i ysgogi twf cynaliadwy a thrawsnewidiol drwy hwyluso a lleihau risg datblygu a mabwysiadu uwch dechnolegau, gan gynyddu cystadleurwydd a diogelu ar gyfer y dyfodol.

Wedi’i arwain gan alw’r diwydiant, mae ffocws ASTUTE 2020 ar brosiectau diwydiannol cydweithredol gyda her ymchwil fydd yn dod â budd economaidd i’r ardal. Bydd ASTUTE 2020 yn canolbwyntio ar ble y gall gyfrannu arbenigedd sefydledig sy’n arwain y byd ac arbenigedd rhyngwladol rhagorol yn unig ar draws bartneriaeth prifysgolion Cymru i fynd i’r afael ag anghenion ymchwil, datblygu ac arloesi diwydiannol:

  • Technoleg Deunyddiau Uwch
  • Modelu Peirianneg Gyfrifiadurol
  • Peirianneg Systemau Gweithgynhyrchu

Mae ASTUTE 2020 yn adeiladu ar agweddau mwyaf llwyddiannus y prosiect ASTUTE blaenorol o 2010 i 2015. Mae ASTUTE wedi dangos yn llwyddiannus ei fod mewn sefyllfa ardderchog i gefnogi cwmnïau drwy gyfnewid gwybodaeth a phrosiectau ymchwil, datblygu ac arloesi cydweithredol yn y sector gweithgynhyrchu technoleg. Mae dros 250 o fentrau bach a chanolig (BBaChau) o Gymru wedi elwa ar gymorth ASTUTE gan helpu i gynhyrchu mwy na £9 miliwn mewn buddsoddiad gweithgynhyrchu cynyddol ar gyfer Cymru, wedi sbarduno 174 o swyddi newydd ac wedi sefydlu deg o fentrau newydd.

Am ragor o wybodaeth ewch i https://www.astutewales.com/en/.