Astudiaeth achos

Prifysgol Abertawe     Nôl i brifysgolion

Adeiladu’r bont i ddyfodol ynni cynaliadwy, fforddiadwy a diogel

Mae’r Sefydliad Ymchwil Ynni Diogelwch (ESRI) yn fuddsoddiad o £38 miliwn wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe, gydag arian gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru a BP, a nawdd gan lu o chwaraewyr diwydiant rhyngwladol yn y sector ynni, gan gynnwys YTL, eCORP International LLC, Oman Oil Company a Middle East Water Solutions.

Gweledigaeth ESRI a Phrifysgol Abertawe yw adeiladu’r bont i ddyfodol ynni diogel, fforddiadwy a chynaliadwy, drwy ddarganfod technolegau ynni ‘gwyrdd’ newydd a’u rhoi ar waith.

Cynhelir ymchwil mewn cydweithrediad â’r diwydiant ar draws disgyblaeth sy’n ymwneud ag ynni a diogelwch ynni gyda ffocws ar y meysydd canlynol:

  • Trosi ynni gwastraff yn adnoddau gwerthfawr.
  • Lleihau effaith amgylcheddol ffynonellau ynni hydrocarbon.
  • Diffinio datrysiadau i wahanu, trosi ac ymneilltuo CO2 yn effeithlon.
  • Sefydlu’r genhedlaeth nesaf o ddosbarthu ynni.

Mae’r fenter Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol (RICE) yn un o dros 20 enghraifft o brosiectau ymchwil arloesol sydd wedi’u lleoli yn ESRI. Mae’r fenter £9.2 miliwn a gefnogir gan yr UE, ac a gynhelir mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru, yn defnyddio arbenigedd o’r radd flaenaf i leihau allyriadau carbon deuocsid o offer a chyfleusterau mawr a thrwm yng Nghymru, ac yn ei dro, helpu i sbarduno economi cryfach a mwy gwyrdd.

Mae RICE yn gweithio gyda chwmnïau cadwyn gyflenwi leol i brofi sut y gellir defnyddio carbon deuocsid sy’n cael ei gynhyrchu o brosesau diwydiannol trwm yn arloesol i wneud cynhyrchion gwerth uchel a chemegau sy’n bwysig yn ddiwydiannol. Bydd y technolegau i’w profi hefyd yn archwilio cynhyrchiad hydrogen gwyrdd, y gellir ei ddefnyddio fel tanwydd i geir, mathau eraill o drafnidiaeth, a phrosesau cynhyrchu ynni, gan helpu i leihau ein hôl troed carbon ymhellach.

Fel rhan o’r prosiect, sefydlir systemau arddangos ar raddfa fawr gyda’r gweithgynhyrchwr dur byd-eang Tata Steel, yn ogystal â Dŵr Cymru, i gefnogi profi technolegau fydd yn gallu dal carbon deuocsid a’i drosi yn gynhyrchion gwerth uchel fel proteinau pur ar gyfer bwyd anifeiliaid ac asidau brasterog omega-3 DHA ar gyfer defnydd dynol.

Am ragor o wybodaeth ewch i: http://.esri-swansea.org