Astudiaeth achos

Prifysgol Metropolitan Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Prosiect Arloesi Arweiniol Met Caerdydd i helpu BBaCh

  • Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn arwain prosiect i gefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) Cymru i arloesi gan ddefnyddio dylunio.
  • 200 o BBaChau Ewropeaidd i elwa o dwf a chynhyrchiant cynyddol

Mae canolfan PDR y Brifysgol yn arwain cydweithredu trawswladol newydd, arloesol sy’n gwella cystadleurwydd busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn rhanbarth Ardal yr Iwerydd, sy’n cynnwys 36 rhanbarth yr Iwerydd fel Ffrainc, Iwerddon, Portiwgal, Sbaen a’r Deyrnas Unedig.

Cafodd y prosiect trawswladol, o’r enw USER-FACTOR, ei lansio yn swyddogol ar 20 a 21 Mawrth 2018 ac mae’n gydweithrediad rhwng PDR Prifysgol Metropolitan Caerdydd (Canolfan Rhyngwladol Dylunio ac Ymchwil Met Caerdydd), Scottish Enterprise, Enterprise Ireland, Galician Agency of Innovation, SPI (Sociedale Portuguesa de Inovacao), Siambr Rhanbarthol Masnach a Diwydiant Llydaw, yr Adran Gyllid, Gogledd Iwerddon, a Chymdeithas Innovalia.

Mae USER-FACTOR yn brosiect tair blynedd a ariannwyd gan Raglen Ardal yr Iwerydd Interreg, a’i nod yw cryfhau arloesi mewn BBaChau drwy eu cefnogi i ddefnyddio dylunio fel teclyn cynnar ar gyfer arloesi a ysgogir gan y defnyddiwr. Bydd hyn yn arwain at hyrwyddo’r cynhyrchion gorau. Drwy broses cyfnewid gwybodaeth a defnyddio dull dylunio gwasanaeth, bydd y partneriaid yn datblygu rhaglen beilot i gefnogi BBaChau i ddefnyddio dylunio a chynnwys defnyddwyr wrth ddatblygu cysyniad a phrofion prototeip.

Mae 99% o economi Cymru yn cynnwys BBaChau, gan ddarparu twf economaidd a dwy ran o dair o gyflogaeth. Drwy USER-FACTOR bydd PRD yn effeithio’n gadarnhaol ar oroesiad, twf a chynhyrchiant BBaCh. Dros dair blynedd, bydd partneriaid USER-FACTOR yn datblygu, profi a gwerthuso cynlluniau peilot cefnogi dylunio gyda 200 o BBaChau.

Mae Dr Anna Whicher, rheolwr y prosiect, yn pwysleisio ffocws y prosiect ar effeithiau hirdymor. Dywedodd: ‘Drwy ddefnyddio dulliau dylunio yn ein proses gyfnewid gwybodaeth, byddwn yn datblygu gallu yn yr asiantaethau arloesedd er mwyn iddynt allu cynnig cefnogaeth y tu hwnt i’r cyfnod ariannu. Drwy integreiddio dylunio yn fwy eang mewn cymorth busnes, gallwn ddisgwyl i BBaChau ddod yn fwy proffidiol a thyfu’n gyflymach diolch i ddatblygiad cynhyrchion a gwasanaethau sydd yn fwy dymunol a chynaliadwy.’