Astudiaeth achos

Prifysgol Metropolitan Caerdydd     Nôl i brifysgolion

Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Met Caerdydd: Partner allweddol mewn prosiect arloesi bwyd £21 miliwn i gryfhau’r sector bwyd a diod yng Nghymru

  • Gweithgarwch trosglwyddo gwybodaeth yn cael ei gyflwyno drwy ganlyniadau ZERO2FIVE mewn trosiant cwmni cynyddol ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymry, cynnyrch na swyddi newydd.
  • Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE y Brifysgol yn un o dair canolfan fwyd yng Nghymru sydd wedi datblygu Prosiect HELIX Llywodraeth Cymru.
  • Mae Prosiect HELIX yn rhaglen £21 miliwn i atgyfnerthu sector bwyd a diod Cymru a disgwylir iddo ddiogelu 2,000 o swyddi a darparu dros £100 miliwn ar gyfer yr economi yng Nghymru.

Mae Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Canolfan Bwyd Cymru sydd wedi’i lleoli yng Ngheredigion a’r Ganolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai yn ffurfio’r prosiect cydweithredol a ariennir gan Lywodraeth Cymru, Arloesi Bwyd Cymru (FIW). Fe wnaeth FIW ddatblygu Prosiect HELIX i ddarparu cefnogaeth ariannol ar gyfer ymchwil i gynhyrchu bwyd byd-eang, tueddiadau a gwastraff er mwyn helpu gweithgynhyrchwyr bwyd bach i ganolig ar draws Cymru i gynyddu cynhyrchiant a lleihau gwastraff.

Mae Prosiect HELIX yn cael ei ariannu drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) ac mae disgwyl iddo greu 370 o swyddi newydd, yn bennaf yng nghefn gwlad Cymru a’r Cymoedd, tra’n diogelu 2,000 pellach dros y pum mlynedd nesaf.

Mae’r prosiect yn ystyried heriau newydd a chyfleoedd sy’n wynebu’r diwydiant gan gynnwys penderfyniad y DU i adael yr UE. Bydd yr allbynnau yn cynnig y cyfle gorau ar gyfer twf ac effaith economaidd i gynhyrchwyr o Gymru.

Bydd Prosiect HELIX yn cefnogi gweithgynhyrchwyr bwyd yn y meysydd canlynol:

  • Arloesi – darparu llwybr carlam ar gyfer cynhyrchion arloesol, newydd a busnesau bwyd newydd
  • Effeithlonrwydd – helpu busnesau i leihau gwastraff yn ystod y camau prosesu bwyd ac felly sicrhau arbedion costau a lleihau gwastraff
  • Strategaeth – ceisio sicrhau diwydiant o’r radd flaenaf drwy sgiliau uwch mewn meysydd allweddol, megis technoleg bwyd

Mae Prosiect HELIX yn fenter uchelgeisiol, sy’n adeiladu ar lwyddiant Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE a Chanolfan Technoleg Bwyd, Grŵp Llandrillo Menai gyda’r Prosiect KITE blaenorol (Knowledge Innovation Technology Exchange). Roedd KITE yn rhaglen a ariannwyd gan yr UE a Llywodraeth Cymru i hwyluso partneriaethau rhagweithiol rhwng busnesau bwyd bach a chanolig, graddedigion neu unigolion gyda phrofiad yn y diwydiant a gyda Chanolfannau Bwyd Cymru.

Mae dros 120 o raglenni trosglwyddo gwybodaeth wedi cael eu darparu yng Nghanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE, mae’r rhain wedi arwain at drosiant mwy o £103 miliwn ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymru, gan greu dros 580 o swyddi a lansio dros 500 o gynhyrchion newydd i’r farchnad.

Mae’r Ganolfan yn un o ragoriaeth, lle mae arbenigwyr yn cynnwys arbenigwyr adnabyddus yn rhyngwladol mewn Gwyddoniaeth Bwyd, Maeth, Dieteteg, Deddfwriaeth Bwyd, Iechyd Amgylcheddol, Safonau Masnach, Datblygu Cynnyrch Newydd, Diogelwch Bwyd a Gwyddorau Biofeddygol. Mae llawer o’r ymchwil a gynhelir, fel Prosiect HELIX, yn rhyngddisgyblaethol ac yn gydweithredol rhwng y Llywodraeth, diwydiant ac academyddion.

Dywedodd yr Athro David Lloyd, Cyfarwyddwr Canolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE ac Is-Gadeirydd Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru: ‘Yr ydym am i’r diwydiant fod yn arloesol mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, o wella safonau maeth a datblygu cynnyrch newydd mewn ymateb i heriau iechyd a lles i dueddiadau manwerthu a thueddiadau’r farchnad. Ein nod yw rhoi Cymru ar fap diod a bwyd byd-eang, ac i wneud hynny, bydd HELIX yn darparu lefelau uchel o gefnogaeth fel nodi pobl busnes sydd am fuddsoddi neu gynghori gweithgynhyrchwyr bwyd ar safonau a rheoliadau technegol.’