Astudiaeth achos

University of Wales Trinity Saint David     Nôl i brifysgolion

Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru: Sgiliau adeiladu er mwyn diogelu ar gyfer y dyfodol

  • Sefydlwyd yn 2016 gyda chyllid gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu.
  • Disgwylir i’r sector adeiladu dyfu o 4.6% y flwyddyn hyd at 2022.
  • Darparu hyfforddiant dan arweiniad y diwydiant i fodloni’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer anghenion adeiladu Cymru.
  • Mae’r Ganolfan yn arwain ar draws Prydain Fawr wrth gyflwyno technolegau newydd ar gyfer darparu addysg drwy dechnegau dysgu drwy brofiad a throchi.

Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) yn hwb ac yn gyfleuster hyfforddi unigryw i Gymru gyfan a sefydlwyd yn 2016 gydag arian gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu. Datblygwyd hwb y CWIC mewn cyfleuster arloesol yn ystod cam 1 datblygiad £350 miliwn Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (UWTDS) yn SA1 Glannau Abertawe, gydag adrannau yng Ngholeg Sir Gâr, Coleg Ceredigion, Coleg y Cymoedd a Choleg Cambria, yn ogystal â’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu i ddarparu hyfforddiant adeiladu arbenigol ar bob lefel. Mae CWIC yn cynnig hyfforddiant dros Gymru gyfan drwy rwydwaith ehangach o ddarparwyr addysg a hyfforddiant er mwyn sicrhau bod gan y wlad weithlu wedi’i hyfforddi’n llawn ar gyfer anghenion presennol y diwydiant a’i angen yn y dyfodol.

Mae gan Gymru bron i 13,000 o gwmnïau yn cyflogi tua 112,000 gyda thwf sylweddol yn cael ei ragweld ar gyfer y diwydiant. Yn Chwefror 2018 adroddodd Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu bod Cymru yn arwain twf adeiladu y DU am y bedwaredd flwyddyn yn olynol ac y bydd y sector yn cynyddu ar gyfartaledd o 4.6% y flwyddyn hyd at 2022. Erbyn hynny, byd yn creu 12,250 o swyddi ychwanegol a fydd yn cynyddu’r gweithlu i amcangyfrif o 121,500 erbyn 2022.

Mae llawer o’r twf hwn yn deillio o brosiectau seilwaith arwyddocaol megis Yr Wylfa Newydd yr orsaf ynni niwclear newydd yn Ynys Môn, ffordd liniaru’r M4 a Metro De Cymru yn ogystal â llawer mwy o raglenni adeiladu tai gyda’r nod o ddarparu 20,000 o dai fforddiadwy.

Yr her ar gyfer CWIC yw helpu i fodloni’r sgiliau’r gweithlu ar gyfer y twf hwn. Un o’i brif swyddogaethau yw sicrhau bod gan Gymru weithlu hyblyg a hynod fedrus – y bobl iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn a gyda’r galluoedd iawn. Ei nod yw gwella sgiliau, annog newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant, arwain ar arloesedd a sicrhau bod y diwydiant yn parhau i wella ei berfformiad.

Mae hwb y CWIC a’i adrannau yn darparu cyrsiau hyfforddi a digwyddiadau ymgysylltu o lefelau cyn-prentisiaeth i lefelau technegol/proffesiynol. Mae’r rhaglen amrywiol yn cynnwys datrysiadau adeiladu arbenigol na chaiff eu cynnig eisoes mewn digon o faint neu â digon o ansawdd.

Mae CWIC hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â ffederasiynau, cymdeithasau, cyrff proffesiynol a chyrff diwydiant eraill fel Ffederasiwn y Meistr Adeiladwyr, Sefydliad Siartredig Adeiladu, Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, a Dyfodol Adeiladu Cymru. Ar y cyd, mae’r sefydliadau hyn ynghyd â chwmnïau adeiladu a CWIC yn datblygu amrywiaeth o fentrau ymgysylltu cyflogwyr ac addysgu i hyrwyddo a gwella apêl y diwydiant adeiladu a’i gadwyn gyflenwi ehangach. Er enghraifft, mae CWIC yn gweithio gyda Bouygues UK ar ddatblygu adnoddau addysgol ar gyfer y gwasanaeth gyrfaoedd ac athrawon ysgol a gyda Kier Construction ar offer ymgysylltu cyflogwyr ac addysg. Mae enghraifft arall o weithio mewn partneriaeth wirioneddol gydweithredol wedi arwain at yr Uwch Brentisiaeth Lefel 5 cyntaf ar gyfer Adeiladu yng Nghymru. Mae UWTSD a CWIC wedi gweithio’n agos gyda’r Sefydliad Adeiladu Siartredig, CITB a chyflogwyr i fynd i’r afael â’r bylchau sgiliau presennol ym maes rheoli adeiladu a gwasanaeth mesur meintiau.